Gasinsamlingens byggnadsarbeten i Korvenmäki inleddes

Deponigasen effektivt tillvara och till energi

På Korvenmäki avfallscentral i Salo fortsätter byggnadsarbetena för att effektivera deponiområdets gasinsamlingssystem. Som en ny entreprenad har man inlett byggnadsarbeten för att öka och förbättra gasinsamlingslinjerna och -brunnarna.  Utöver detta har arbetet med att utvidga deponiområdets ytstrukturer blivit klart under hösten. Man har dessutom tätat upptäckta deponigasläckor. Dessa förbättringsarbeten kommer, när de blir färdiga, att minska på luktolägenheterna och öka produktionen av den energi som man får av deponigasen. Effektiveringen av gasinsamlingen förutsätter att man gräver på deponiområdet. För att undvika luktolägenheter öppnas endast nödvändiga delar av avfallsupplaget en i sänder. Tillfälliga luktolägenheter på grund av byggnadsarbetet kan dock förekomma. Arbetet som ska effektivera gasinsamlingen blir färdigt före 18.12.

Man har målmedvetet arbetat för att effektivera insamlingen av deponigas. Avstjälpningsplatsens läckage har tätats, en del av avstjälpningsplatsen har stängts med täta ytstrukturer och befintliga gasinsamlingslinjer har förbättrats. I samband med arbetet som nu inleds bygger man flera gasinsamlingsbrunnar och -linjer.

Med hjälp av en luktpanel bestående av närområdets invånare, har man tidigare utrett förekomsten av de luktolägenheter som uppkommer i samband med avfallscentralens verksamheter samt hur luktolägenheterna sprider sig och hur väderleksförhållandena inverkar på dem. Luktpanelen sammankallas på nytt för att följa med situationen, efter att förbättringsåtgärderna genomförts.

På Korvenmäki avfallscentrals deponiområde har deponigas samlats in från och med år 2009. Den insamlade gasen, som innehåller metan och illaluktande föreningar, behandlas i ett biogaskraftverk som producerar el och värme. Man förväntar sig, att mängden insamlad gas ska öka och miljöolägenheterna drastiskt minska efter att förbättringsarbetena på gasinsamlingssystemet utförts.

Största delen av de miljöolägenheter som avstjälpningsplatsen orsakar, beror på det biologiskt nedbrytbara och organiska avfallet som finns i samhällsavfallet. På lång sikt kommer lukterna att minska, eftersom man inte längre deponerar avfall som innehåller nedbrytbart organiskt material på avstjälpningsplatsen. Från och med början av nästa år kommer allt blandavfall som samlas in från fastigheterna att utnyttjas som energi istället för att deponeras på avstjälpningsplatsen.