Investeringsstöd för cirkulär ekonomi skulle skapa en grund för textilåtervinning och textilindustrins återkomst till Finland

Pressmeddelande 27.4.2021
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)
Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Rester Oy
Nordic Upstream Oy
Pure Waste Textiles Oy

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och en grupp andra banbrytande företag som arbetar med textiler och cirkulär ekonomi har lämnat in separata projektansökningar till Business Finland för att få investeringsunderstöd. Den samlande kraften för ansökningarna är LSJH:s förädlingsanläggning som ska hantera hushållens textiler från hela Finland och som ska byggas i Topinpuisto i Åbo.  Det sammanlagda värdet på LSJH:s projekt och de andra investeringarna i anslutning till det är cirka 52 miljoner euro. Tillsammans skapar de ett ekosystem för textilåtervinning som uppskattningsvis kommer att skapa hundratals nya arbetsplatser.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och företagen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Rester Oy, Nordic Upstream Oy och Pure Waste Textiles Oy, vilka alla arbetar med textiler och cirkulär ekonomi, har lämnat in sina projektansökningar till Business Finland. Målsättningen med ansökningarna är att skapa ett finländskt textilåtervinningsekosystem bestående av flera olika aktörer som möjliggör textilåtervinning.

Plattformen som förenar projektansökningarna är Green Field Hub, centret för cirkulär ekonomi som Rester Oy har startat i Pemar, samt senare LSJH:s förädlingsanläggning för avlagda textiler som ska byggas i Topinpuisto i Åbo. Anläggningen i Topinpuisto möjliggör en omfattande hantering och återvinning av hushållens separatinsamlade textiler från hela Finland. Förädlingsanläggningen skulle byggas som en del av ett ekosystem av olika aktörer där företagens verksamhet och tjänster skulle komplettera varandra. Det sammanlagda värdet av de planerade investeringarna är cirka 52 miljoner euro och i och med dem skulle Finland bli en av Europas textilåtervinningskoncentrationer. Projekten uppskattas medföra hundratals nya arbetsplatser.

På Green Field Hubs område i Pemar öppnas i sommar en anläggning där LSJH testar att förädla hushållens avlagda textiler till returfiber och Rester hanterar avlagda textiler från företag. Fiberproduktionen som startar i anläggningen i Pemar ger tillsammans med de företagspartner som investerar i vidareförädling upphov till ny, hållbar näringsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi. Tack vare projektets inhemska produktion ökar det inhemska kunnandet i anslutning till återvinningsprocesser och textilmaterial och branschens utveckling lockar nya investeringar och företag till Finland.

Huvuddragen i företagens projektbeskrivningar som skickades till Business Finland:

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) är ett bolag som ägs av 17 kommuner och som ansvarar för att ordna insamlingen av hushållens avlagda textiler på sitt område och för att utveckla den nationella verksamhetsmodellen och insamlingarna i samarbete med de övriga avfallsverken i Finland. LSJH förbereder byggandet av en förädlingsanläggning för avlagda textiler samt en manuell och automatisk sorteringslinje i Topinpuisto i Åbo. Områdets plan och preliminära byggnadsplan möjliggör även senare en ökning av behandlingskapaciteten och mera omfattande mottagning av avlagda textiler från Östersjöområdet. Som en del av projektet utvecklar LSJH kvalitetssäkring även för sina samarbetspartners behov. För närvarande utför LSJH aktivt och omfattande forsknings- och utvecklingsarbete vid sin pilotlinje, som startar i Pemar, för att kunna utnyttja mekaniskt öppnade återvinningsfibrer.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för insamlingen av hushållens avlagda textiler i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Områdets ström av avlagda textiler utgör en betydande del av de volymer som samlas in i Finland. HRM och LSJH har slutit ett avtal om att hantera de avlagda textilerna som HRM ansvarar för på Åboområdet. HRM förbereder ett projekt som går ut på att bygga en sorteringsanläggning i huvudstadsregionen. I anläggningens manuella och automatiska sortering skulle de avlagda textilerna sorteras ända till materialigenkänning för att motsvara processens behov i LSJH:s förädlingsanläggning för avlagda textiler.

Rester Oy är ett finskt företag som erbjuder återvinningslösningar för avlagda textiler. Resters cirkulärekonomiska anläggning i Pemar tar emot företagens avlagda textiler och förädlar dem till returfibrer och kvalitativt råmaterial för industrin. Rester ägs av företag och experter som fokuserar på cirkulär ekonomi, huvudägare är Touchpoint Oy som specialiserat sig på klimatsmarta arbetskläder. Rester har som mål att upprätta en internationellt betydelsefull modell för återvinning av avlagda textiler från företag. I och med projektet som är under beredning kommer Rester att investera i en anläggning som står som grund för ett nytt slags cirkulärekonomikoncept för vidareförädling av returfiber. Investeringsprojektet baserar sig på ett vidareförädlingskoncept, en så kallad mångproduktsanläggning med vilken nya returfiberprodukter med medvärde kan torrprocesseras fram. Investeringen som öronmärks för vidareförädling åstadkommer märkbar acceleration i materialkretsloppet, och skapar gynnsamma förhållanden både för företagsmodeller inom cirkulär ekonomi och för tillväxt i marknaden för returfibrer.

Nordic Upstream Oy är ett ungt och växande finländskt förtag som har anknytning till inrednings- och byggbranschen. Det utför produktutveckling och tillverkar returtygsprodukter som en del av textilekosystemet. Företagets målsättning är att ge de avlagda textilerna ett nytt liv som material inom inrednings- och byggindustrin. Företaget har bland annat testat avlagda textiler som råmaterial i möbelformgivning och tillverkning av ljudisoleringsskivor som används i byggnader. Enligt företagets vision kan man av de avlagda textilerna få till stånd paneler, möbler och andra inredningsprodukter som beträffande akustik och stabilitet fungerar bättre än de produkter som just nu finns på marknaden.

Pure Waste Textiles Oy tillverkar 100 procent återvunna garn, tyger och kläder av returmaterial i Indien. Företagets följande mål är att grunda ett nytt dotterbolag som ska bygga ett fullskaligt garnspinneri i Finland. Textilfibrer producerade av förnybara råvaror som återvunnits i spinneriet förädlas till olika garn som mångsidigt kan användas i textilindustrins olika slutprodukter. Spinneriet förväntas ge returfiberprodukterna ett nytt användningsändamål med hög förädlingsgrad eftersom garnet som är spinneriets slutprodukt säljs till trikå- och väveriindustrin samt direkt till varumärkenas egna vidareförädlingsprocesser. Spinneriet kan även som underentreprenör förädla fibrer till garn för andra fiberproducenter.

Vid Green Field Hub i Pemar och Topinpuisto center för cirkulär ekonomi i Åbo skapas spjutspetsen för textilernas cirkulära ekonomi i Finland. Nordens första hubb som i stor skala förädlar avlagda textiler till returfiber inleder sin verksamhet i Pemar i sommar när produktionen på LSJH:s och Resters linje startar. I framtiden ska investeringar möjliggöra att produktionen utvidgas till Topinpuisto i Åbo och möjligtvis även annanstans i den ekonomiska regionen.