Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Sekretessbelagt avfall

  • sekretessbelagda dokument
  • datasäkerhetsavfall

Sekretessbelagt avfall tas emot endast vid Toppå (vid vågbyggnaden) och Korvenmäki avfallscentraler.

  • Avlägsna pappren från pärmar och plastfickor. Nitar och gem behöver inte avlägsnas. Sortera pärmarna och plastfickorna som brännbart avfall.
  • Observera att de sekretessbelagda dokumenten och datasäkerhetsavfallet tas emot i separata kärl och att det sekretessbelagda avfallet bör placeras i insamlingskärlet av den som kommer med avfallet.

Datasäker behandling för dataapparatur erbjuds även av andra aktörer, såsom av Seiffi, som upprätthålls av producentsammanslutningen SER, Kuusakoski och Posti.

Vad händer med avfallet:

Sekretessbelagt avfall förstörs. Efter att det förstörts, utnyttjas det strimlade pappret, som inte längre går att tyda, som råmaterial för pappersindustrin. Övrigt sekretessbelagt material utnyttjas endera som material eller som energi.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Avfallscentral