Kommunalt anordnad slamtransport fick slutgiltig bekräftelse – LSJH fortsätter förberedningen av konkurrensutsättningar

Sydvästra Finlands avfallsnämnds beslut om att transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar ska ordnas kommunalt, d.v.s. övergå i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) regi, fastslogs när högsta förvaltningsdomstolen avslog besvärstillståndsansökan som riktats mot nämndens beslut. LSJH fortsätter den påbörjade kartläggningen av områdets slambehållare. Slambrunnsenkäten som sänds till fastigheterna utanför avloppsnätverket sänds härnäst till åboborna och saloborna. Det är viktigt att svara på enkäten eftersom slambrunnsutredningarna används som grund vid konkurrensutsättningarna.

Beslutet om övergången till kommunalt anordnad slamtransport som Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fattat vann laga kraft när högsta förvaltningsdomstolen avslog den samhörande besvärstillståndsansökan.

I fortsättningen sköter det kommunalt ägda avfallsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice konkurrensutsättningen av slamtransporterna i stället för invånarna. Konkurrensutsättningarna av slamtransporterna kommer att göras av LSJH under åren 2021-2026.

Endast cirka hälften har svarat på enkäten om slambehållare

LSJH inledde förberedelserna för övergången till kommunalt anordnad slamtransport genast efter nämndens beslut 2018. Inledningsvis började områdets totala antal slambehållare kartläggas.

Utredningen av områdets slambehållare, som används som grund i konkurrensutsättningarna, är nu på slutrakan. Enkäten om slambehållare har sänts till alla fastigheter som befinner sig utanför avloppsnätverket i LSJH:s kommuner, förutom till Åbo och Salo. Totalt har 32 400 brev sänts ut. Svarsprocenten kunde dock förbättras, endast cirka hälften av dem som fått enkäten svarat på den.

– Ju flera fastigheter som svarar på enkäten desto bättre konkurrensutsättning kan göras. Invånarna kan därmed själva påverka konkurrensutsättningens slutresultat. Om man har fått enkäten men ännu inte svarat på den borde man göra det senast nu, uppmanar LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Följande konkurrensutsättningar publiceras ännu i år

De första beslutsenliga slamtransportentreprenaderna inleds i början av april när LSJH börjar ansvara för tömningen av slambehållarna i Pargas på Nagus, Korpos och Houtskärs huvudöar. LSJH publicerar följande konkurrensutsättningar av slamtransporterna under hösten.

– För tillfället är planeringsarbetet i gång och entreprenadområdena planeras så att de är lämpliga för företag av olika storlek. Innan anbudsförfrågningarna publiceras ordas marknadsdialoger med entreprenörerna. Nu kan vi avancera med högre växel och utveckla slamservicen för invånarnas och miljöns bästa, konstaterar Huhta.

Information om slaminsamlingen på LSJH:s område.