Konkurrensutsättning av slamtransporter fortsätter på Sydvästra Finlands Avfallsservices verksamhetsområde

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) konkurrensutsätter under hösten transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar i Reso, Rusko, Masku, Virmo, Nousis, centrala Pargas samt en del fastigheter på öar i Pargas skärgård som kan nås med färja. Konkurrensutsättningen skräddarsys för områdena på basen av svar från invånarenkäter samt marknadsdialogen som förs med lokala transportföretag.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) fortsätter med konkurrensutsättningen av slamtransporter under hösten. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslöt 2018 att man på LSJH:s verksamhetsområde stegvis under åren 2021–2026 ska övergå till kommunalt ordnade avfallstransporter när det gäller slam från slamavskiljare och slutna tankar. Beslutet vann laga kraft i februari 2021.

Näst i tur för konkurrensutsättning står Reso, Rusko, Masku, Virmo, Nousis, centrala Pargas och en del av Pargas skärgård. Den föregående konkurrensutsättningen, som gällde huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär, var lyckad. De nya tömningsentreprenaderna kördes igång i april 2021.

–Skärgårdstrakten har sina logistiska utmaningar när det ska ordnas med transporter, men vi har lyckats undvika större problem och tömningstjänsterna har kunnat förverkligas enligt planerna, berättar invånarservicechef Cati Huhta från LSJH.

Marknadsdialogen en viktig del av processen

Innan anbudsbegäran offentliggörs för LSJH en aktiv marknadsdialog med transportföretag i regionen. Det första marknadsdialogtillfället går av stapeln i Åbo på onsdagen den 29 september. Då diskuteras slamtransporterna i Reso, Rusko, Masku, Nousis och Virmo. I november ordnas ett motsvarande tillfälle som omfattar centrala Pargas och en andel öar med färjförbindelse i Pargas skärgård. Inbjudan till marknadsdialogtillfällena går ut till samtliga företag i regionen som har anmält att slamtömning och slamtransport hör till företagsverksamheten.

–Det är verkligen viktigt för oss att föra dialog och samarbeta med transportföretagen. De har värdefull kunskap om bland annat hurdana fordon som kan utnyttjas på olika områden. Vi behöver transportörernas sakkunskap för att kunna utföra konkurrensutsättningen och kunna bygga upp ett fungerande nätverk för slamtransport. Dessutom får företagarna samtidigt detaljerad bakgrundsinformation att basera sina anbud på, konstaterar Huhta.
I den centraliserade konkurrensutsättningen erhåller det vinnande transportföretaget en färdig kundbas och kan i lugn och ro koncentrera sig på att utföra tömningar, vilket gör det lättare även för små företag att delta i entreprenadtävlingen. Invånarna kommer att få alla slamtransportrelaterade tjänster från ”en och samma lucka”, det vill säga LSJH.

Fler svar på den kartläggande invånarenkäten efterlyses

De slamtömningsentreprenader som konkurrensutsätts nu ska komma igång på hösten 2022. Den centraliserade konkurrensutsättningen gäller slamavskiljare och slutna tankar i både stadigvarande och fritidsbostäder som kan nås med tömningsbil eller traktor. Konkurrensutsättningen gäller inte de allra minsta fastigheterna på holmar utan vägförbindelse, liksom inte heller fastigheter som är kopplade till kommunens avloppsnät.
Samtliga invånare som inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet har fått en slamenkät hemskickad. Svarsprocenten har varit relativt hög, men trots det är det viktigt att fler invånare skickar in sitt svar.

–Ju mer detaljerad information vi har om områdenas slambehållare och slammängder, desto bättre kan vi säkerställa ett väl fungerande slamhanteringssystem. Det går fortfarande att svara på enkäten på LSJH:s hemsida, med blanketten som skickades hem tidigare i år, eller genom att kontakta vår kundtjänst per telefon, berättar LSJH:s serviceplanerare Greta von Wendt.

LSJH kommer att informera invånarna om slamtransporterna i detalj under 2022. Infotillfällen för invånarna kommer också att ordnas.

Tilläggsuppgifter ges av:
Cati Huhta
invånarservicechef
tfn 020 7282 117
cati.huhta@lsjh.fi