Lagändringen minskar antalet återvinningspunkter fr.o.m. årets början

Sydvästra Finlands Avfallsservice upprätthåller en bättre servicenivå än minimikravet

Från och med årets början minskar antalet återvinningspunkter i Sydvästra Finland, men i de nya Rinki-ekopunkterna ökar mängden avfallssorter som mottas och punkterna kommer att placeras allt mer i närheten av butiker. I början av år 2016 överförs insamlingsansvaret av hushållens förpackningsavfall från kommunerna till förpackningsproducenterna. Förändringen beror på att producenternas fullständiga ansvar för förpackningar träder i kraft (avfallslagen 646/2011 och stadsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall 2014/518). Det praktiska arbetet sköts av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab (Rinki).

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland har beslutat att upprätthålla en bättre servicenivå än minimikravet på sitt område då mottagningen av glasförpackningar och metall fortsätter vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) egna insamlingspunkter. Enligt nuvarande planer kompletterar LSJH Rinkis insamlingsnätverk med 107 punkter. Dessutom ordnas kompletterande separat insamling fastighetsvis i bostadsbolag i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

I början av året grundar Rinki i Sydvästra Finlands Avfallsservices 17 kommuner 40 nya insamlingspunkter för konsumetförpackningar och hyr för sin användning 122 av LSJH:s upprätthållna nuvarande punkter. Enligt minimikraven skulle insamlingspunkternas antal minska i Sydvästra Finland från nuvarande 524 punkter till 162 Rinki-ekopunkter. När Rinki-ekopunkterna kompletteras med LSJH:s 107 insamlingspunkter har invånarna totalt ett 269 punkters återvinningsnätverk till sitt förfogande.

Rinki upprätthåller Rinki-ekopunkter i vilka man insamlar hushållens glas- och kartongförpackningar, metall och i 52 punkter också plastförpackningar. Rinkis kundservice och rådgivning betjänar på numret 0800 133 888 (fr.o.m. 2.1.2016) samt på adressen www.rinkiin.fi. På sidan publiceras också sorteringsdirektiv för förpackningsavfall på adressen rinkiin.fi/sorteringsanvisningar.

I återvinningspunkterna som LSJH upprätthåller insamlas glasförpackningar, metall och returpapper i enlighet med ett avtal med Paperinkeräys Oy. I ärenden angående LSJH:s insamlingspunkter betjänar företagets servicenummer 0200 47470 och webbsidor. Vid planeringen av placeringen av LSJH:s kompletterande återvinningspunkter har man beaktat följande:
• Rinki-ekopunkternas placering
• antalet husbolag i området som enligt avfallshanteringsbestämmelserna har egna kärl för nyttoavfall
• antalet småhus och deras placering på området
• antalet fritidsbostäder på området

LSJH och Rinki antar att sorteringen av förpackningsmaterial fortsätter som förut i och med Rinki-ekopunkterna och LSJH:s kompletterande insamling. Ifall en bekant återvinningspunkt försvinner kan man fråga om råd av Rinkis eller LSJH:s kundservice. Alla återvinningspunkter med addresser hittas också på den landsomfattande kartsöktjänsten www.kierratys.info.

På grund av den kärva tidtabellen är inte alla Rinki-ekopunkter ännu i bruk den 1.1.2016. Insamlingspunkterna kompletteras under början av år 2016. De återvinningspunkter som avskaffas indras under tiden januari-mars. Om detta meddelas på förhand vid ifrågavarande återvinningspunkt. Tidtabellen för indragningen av återvinningspunkter anpassas till tidtabellen för grundandet av Rinki-ekopunktnätverket. LSJH följer med hur det nya insamlingsnätverket fungerar och börjar gräva upp djupinsamlingskärlen i höst.

Enligt avfallslagen kan kommunen komplettera insamlingen av förpackningsavfall som producenterna anordnar. I delar av Finland upprätthålls inte kompletterande nätverk. Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland har, efter att ha hört kommunerna, beslutit att LSJH skall komplettera producenternas insamling. Dessutom har avfallshanteringsnämnden beslutat komplettera fastighetsvis insamling av glas- och kartongförpackningar. Nämnden har inte ännu beslutat om fastighetsvis insamling av plastförpackningar.

Rinki-ekopunkterna finansieras enligt producentansvarsprincipen. I praktiken betalar konsumenterna förpackningsavfallets återvinningskostnader i priset för nya produkter. Insamlings- och transportkostnaderna för återvinningsspunkternas nätverk som LSJH upprätthåller i Salo, Pemar, Kimitoön och Sagu täcks med avfallshanteringens grundavgift och i övriga kommuner med behandlingsavgiften för brännbart avfall. Producentsammanslutningarna ansvarar för behandlingskostnaderna för alla insamlade avfallsfraktioner. För insamlat material betalas ingen ersättning.