Lagreformer hotar samarbetsmöjligheterna och den cirkulära ekonomin

Den planerade revideringen av upphandlingslagen och avfallslagen inverkar på vem kommunernas avfallsbolag i fortsättningen kan erbjuda service. Förändringarna kommer att öka invånarnas kostnader märkbart och minska på möjligheterna att återvinna avfallet.

Den planerade reformen av upphandlingslagen skulle förhindra att näringslivet i fortsättningen använder sig av de återvinnings- och nyttoanvändningstjänster som kommunernas avfallsbolag erbjuder. I det nya EU-direktivet har man satt 20 procent av omsättningen som gräns för den marknadsmässiga servicen som kommunernas fristående enheter kan erbjuda. I statsrådets förslag är gränsen 5 % och taksumman 500 000 euro. För Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) skulle detta i praktiken innebära mindre än 2 % av omsättningen. Andelen är mycket liten, cirka 5 %, eftersom huvudparten av tjänsterna på marknaden har överförts till LSJH:s dotterbolag Ekopartnerit Turku Ab.

LSJH:s inkomster från marknaden kommer i huvudsak från mottagningen av lindrigt förorenade jordmassor samt från mottagningen av rejekt från sorteringsanläggningar för företagsavfall och utnyttjandet av rejekt i stängningen av avstjälpningsplatser. I fortsättningen skulle man vara tvungen att använda köpt grus och jungfruliga jordmassor i ytstrukturerna. Icke återvinningsbart avfall mottas för tillfället för deponi och de används för att forma landskapet. I och med begränsningarna måste företagen hitta en lämplig avstjälpningsplats någon annanstans.

De planerade reformerna skulle äventyra speciellt de små och medelstora företagens möjligheter till avfallsservicetjänster vid avfallscentralerna, sorteringsstationerna och i skärgården. Avfallscentralernas områden har utnyttjats optimalt; företag har fått rätt att använda områden och de har erbjudits grundläggande infrastruktur. Detta och övrigt företagssamarbete som främjar den cirkulära ekonomin samt utvecklingen av samarbetet är hotat i och med reformförslagen.

En förändring av avfallslagen försvårar avfallsbolagens samarbete med ägarkommunerna

Den planerade reformen av avfallslagen skulle bland annat förhindra att de som producerar offentlig service använder sig av kommunernas avfallsservicetjänster. Gränsdragningen skulle gälla bland annat hälsocentralernas, den offentliga förvaltningens och skolornas avfall. Reformen skulle också förhindra att kommunernas fastigheter använder sig av den egna kommunens avfallsservicetjänster. Begränsas kundkretsen så här kraftigt skulle det innebära att invånarna ensamma betalar för den avfallsservicestruktur som finns kvar.

Sydvästra Finlands Avfallsservice samarbetar med kommunerna och den övriga offentliga sektorn för att förbättra avfallsservicen och göra den mera kostnadseffektiv. Arbetet har varit nödvändigt och har gett resultat. Pentti Korrento, Resos fastighetsarbetschef, berättar:

–  Reso stads fastighetstjänster har upplevt att samarbetet med det kommunägda avfallsservicebolaget har spelat en avgörande roll.

Korrento anser att den enskilda kommunen sällan har resurser och kunskap att följa med avfallsservicens snabbt skiftande verksamhetsområde och lagstiftning.

–  Arbetsmängden minskar betydligt då det egna avfallsbolaget sköter om upphandlingen. Av det egna avfallsbolaget får vi experthjälp som är neutral och öppen och som inte är avhängig av entreprenörerna. Det kommunägda bolaget kan erbjuda tjänster från flera olika entreprenörer. Den avgiftsfria rådgivningen täcker förutom planeringen också skolningen av personalen i frågor om sortering och materialeffektivitet. Såklart skulle vi vilja se att samarbetet fortsätter så här, betonar Korrento.

Tilläggsuppgifter ges av:

verkställande direktör Jukka Heikkilä, Sydvästra Finlands Avfallsservice Oy, tfn 020 728 2101, jukka.heikkila(at)lsjh.fi

fastighetsarbetschef Pentti Korrento, Reso stad, tfn 0400 526517, pentti.korrento(at)raisio.fi