LSJH och Salon Vesi ingår avtal om mottagning av slam

Slam från slamavskiljare och slutna tankar på bostadsfastigheter på Saloområdet ska också i fortsättningen behandlas vid Salon Vesis centralavloppsreningsverk. Ärendet slogs fast när stadsstyrelsen i Salo godkände slammottagningsavtalet mellan Salon Vesi och Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Tack vare avtalet kan slammet från bostadsfastigheter i Salo också i fortsättningen behandlas nära uppkomstplatsen. Taxan för mottagning och behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar, som slagits fast av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, ska börja användas i Salo från och med början av mars. Invånarna beställer slamtömning på samma sätt som tidigare genom att anlita önskat transportföretag.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Salon Vesi undertecknade onsdagen den 27 januari ett avtal enligt vilket Salo centralavloppsreningsverk ska ta emot och behandla slam från slamavskiljare och slutna tankar. Avtalet har godkänts av Salo stadsstyrelse och innebär att LSJH kan anvisa områdets transportföretag att föra slammet till Salon Vesi.

– Det är viktigt att slammet från Saloområdet också i fortsättningen kan behandlas nära uppkomstplatsen. Transportsträckorna hålls inom rimlighetens gränser, vilket innebär att transportpriserna som invånarna betalar hålls oförändrade. Inte heller trafikutsläppen ökar. Om avtalet inte hade ingåtts skulle alternativet ha varit att transportera slammet till Åbo, konstaterar LSJH:s servicedirektör Jaana Turpeinen.

Enligt delägaravtalet som uppgjorts enligt de regionala avfallshanteringsföreskrifterna och med delägarkommunerna är LSJH skyldigt att anvisa mottagningsplatser för avfall som uppkommer i boende och se till att avfallet behandlas. Enligt lagstiftningen hör behandlingen av slam från slamavskiljare och slutna tankar till det avfall som kommunen ansvarar för.

Invånarna ska beställa slamtömning såsom tidigare

Slammottagning enligt avfallshanteringsnämndens taxa inleds vid Salo centralavloppsreningsverk den 1 mars. Vid övergången i början av mars fortsätter invånarna göra såsom tidigare, det vill säga de beställer slamtömning direkt från önskat transportföretag. Transportföretaget fakturerar invånarna för transporten enligt deras egen prislista, men priset på slambehandlingen kommer i fortsättningen att vara i enlighet med avfallshanteringsnämndens taxa.

Taxan som slagits fast av den regionala avfallshanteringsnämnden gäller på Sydvästra Finlands Avfallsservices hela område. Alla fastigheter betalar samma avgift för slamhanteringen, oberoende av vart slammet transporteras för behandling. Med inkomsterna från taxan täcks kostnader som uppkommer vid mottagningen och behandlingen av slammet på hela verksamhetsområdet som helhet. Bortsett från Salo har delägarkommunernas slam mottagits i enlighet med denna taxa i redan ett års tid.

Före början av mars ska LSJH och Salon Vesi komma överens om detaljerna kring slammottagningen. Dessutom ska LSJH ingå avtal med transportföretagare om transporten av boendets slam till Salo centralavloppsreningsverk.