Luktuppföljning i Toppå området fortsätter med invånariakttagelser

Hösten 2016 påbörjades luktuppföljning i Toppå området. Av områdets aktörer deltog Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH), Gasums biogasanläggning i Åbo samt Ekopartnerit i uppföljningen. För LSJH:s del visade sig de mest betydande luktutsläppskällorna vara deponins ytstrukturbygge, omlastningshallen för bioavfall samt hanteringen och förvaringen av brännbart avfall. Luktuppföljningen fortsätter med invånariakttagelser fram till januari 2018.

Under hösten 2016 inleddes en gemensam uppföljning av luktutsläpp, där målet var att utreda lukternas förekomst, styrka och orsakare i området. Målet var även att producera information för att kunna förverkliga eventuella korrigerande åtgärder så effektivt som möjligt.

För LSJH:s del visade sig de mest betydande luktutsläppskällorna vara deponins ytstrukturbygge, omlastningshallen för bioavfall samt hanteringen och förvaringen av brännbart avfall. De största halterna uppmättes där de fans sipprande läckage i ytstrukturen. Utsläppsmätningsresultaten visade för deponier typiska reducerade svavelföreningar, så som svavelväte, dimetylsulfid och metylmerkaptan. Olägenheterna som lukterna från reducerade svavelföreningar orsakar kan betraktas som stora, varvid även en liten halt orsakar en störande luktolägenhet. Enligt en spridningssimulering kan störande luktolägenheter från LSJH:s verksamhet förekomma under sommarförhållanden i Haga, Skogsbacka, Oriketo, Räntämäki, Hallis och Kausela.

Luktutsläppen minskade redan under uppföljningstiden. Till exempel jämfört med sommaren 2016 minskade olägenheten redan fram till våren 2017 och har minskat ytterligare efter att ett gasinsamlingsrör delvis tagits i bruk. När gasinsamlingsentreprenaden är klar kommer luktsituationen i området förbättrats avsevärt för LSJH:s del.  I framtiden kommer lukterna som LSJH orsakar minska med hjälp av deponins nya ytstrukturer inklusive gasinsamlingen samt det bergförråd för brännbart avfall som blir klart i Toppå avfallscentral under 2018. När avfallet inte längre behöver förvaras på ett öppet fält kommer lukterna att minska. I och med nya konkurrensutsättningar kommer förvaringstiden på brännbart avfall att minska från och med 2018. Luktproblemen som förvaringstiden orsakar underlättas också av det ekokraftverk som ska byggas i Korvenmäki i Salo. Ekokraftverket kommer att förkorta förvaringstiden för brännbart avfall.

Luktuppföljningen genomfördes av konsultföretaget Ramboll Finland Oy och uppföljningsprogrammet godkändes av NTM-centralen i Egentliga Finland. Som en åtgärd för att minska luktolägenheterna föreslogs en mera effektiverad sortering i hemmen, dvs. en bättre källsortering. Huvudmålen med LSJH:s rådgivning är att förhindra uppkomsten av avfall och effektivera sorteringen. År 2018 fokuserar rådgivningen på att effektivera källsorteringen framför allt när det gäller bioavfall och plastförpackningar. Källsorteringen effektiveras i och med de nya avfallshanteringsbestämmelserna. Från och med juni 2018 skall bioavfall samlas in från allt fler husbolag och insamlingen av plastförpackningar börjar som en ny insamling i husbolagen.

Invånariakttagelserna fortsätter alltjämt, som är en del av övervakningen. Resultaten publiceras när invånariakttagelserna avslutas i januari 2018.

 

Tilläggsinformation:

Ann-Marie Teräntö, miljöexpert

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

tfn 020 728 2186, ann-marie.teranto(at)lsjh.fi