Ny beräkningsmetod bidrar till att höja återvinningsgraden

Enligt avfallsstatistiken är återvinningsgraden för samhällsavfall i hela Finland för närvarande 41 procent (2017). Med den nya regionala beräkningsmetoden som togs fram som en del av projektet Framtidens centrum för cirkulärekonomi (CircHubs) beräknades återvinningsgraden i Åboregionen till 44 procent. Som samhällsavfall räknas hushållsavfall samt avfall från offentliga och privata tjänster.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) deltog i projektet 6Aika: Framtidens center för cirkulär ekonomi (CircHubs), i den projektdelen där man utvecklade en regional beräkningsmetod för samhällsavfall i samarbete med Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Finlands miljöcentral (SYKE), Business Tampere, Tammerfors universitet, Åbo yrkeshögskola och Kiertokaari Oy. Beräkningsmodellen pilottestades i huvudstadsregionen, Åbo och Uleåborg.

– Enligt EU:s avfallsdirektiv ska 60 procent av samhällsavfallet återvinnas 2030. För att kunna höja återvinningsgraden och nå målet behöver vi ännu mer exakt, lokal och detaljerad information. Med beräkningsmetoden som utvecklades och pilottestades i projektet söker vi svar på denna utmaning, berättar Miia Jylhä, forsknings- och utvecklingsansvarig vid LSJH.

I Åboregionen uppstod det enligt resultaten från beräkningen 580 kilo samhällsavfall per invånare under 2018, och återvinningsgraden var 44 procent. Återvinningsgraden är den andel av den totala avfallsmängd som styrs till materialåtervinning. Resten av avfallet används som energi.

Avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren en utmaning

Siffrorna mellan stadsregionerna som beräkningsmodellen producerar är ännu inte helt jämförbara, då det fortfarande finns en del osäkerhet i utgångsdatans exakthet och sätten att föra statistik. Aktörsfältet för avfallshantering när det gäller samhällsavfallshanteringen är fragmenterat, och för att få tillförlitlig statistik krävs det samarbete mellan avfallshanteringsaktörerna.

En av utmaningarna inom Åboregionen var avfallstransporten som ordnas av fastighetsinnehavaren i en stor del av regionen. Denna transportmodell gör det omöjligt att skilja mellan företagsavfall och hushållsavfall på ett säkert sätt i statistiken. En känslighetsgranskning som gjordes av beräkningsmodellen visade att bedömningen av andelen hushållsavfall av den totala mängden blandavfall har en märkbar inverkan på återvinningsgraden som modellen räknar ut.

– Traditionellt sett har man fått täckande uppgifter om avfallsmängderna från kommunernas avfallsbolag när det gäller avfall som de ansvarar för och tar emot. När det gäller behovet av en jämförbar återvinningsberäkning finns det däremot märkbara regionala skillnader mellan statistikföringssätten och -möjligheterna. Exempelvis endast inom de regioner där kommunernas avfallsbolag konkurrensutsätter avfallstransporterna – som i huvudstadsregionen – finns det tillförlitlig tillgång till information om var avfallet uppstår och vilka som producerar det, berättar Jylhä.

Invånarna har en nyckelroll när det gäller att höja återvinningsgraden

LSJH arbetar aktivt för att höja återvinningsgraden i Åbo och i andra av bolagets ägarkommuner genom att främja den cirkulära ekonomin och återvinningsverksamheten för allt de avfall som kommunen ansvarar för. Arbetet förverkligas bl.a. genom att satsa på målinriktad avfallsrådgivning och skapa nya sorteringsmöjligheter för invånarna.

Den nya avfallslagen som träder i kraft i juli 2020 kommer att skärpa skyldigheten att ordna separat insamling och öka den fastighetsspecifika insamlingen ytterligare. Genom att granska de mer exakta statistikuppgifterna som den nya beräkningsmetoden ger kan man identifiera regionala utvecklingsmål för att öka återvinningen.

– Exakt regional information behövs just när man vill rikta olika avfallshanteringstjänster och rådgivning för att öka invånarnas sorteringskunskaper och -möjligheter. Invånarna och deras sorteringsvanor har nämligen en viktig roll när det gäller att höja återvinningsgraden, påminner Jylhä.

Mer information:

CircHubs, regional beräkningsmetod för samhällsavfall (endast på finska)

Rapporten Regional utvärdering av samhällsavfall (endast på finska)

Film om samhällsavfall och återvinningsgraden i Finland (endast på finska)

CircHubs blog: Jätteet puntarissa / Miia Jylhä (endast på finska)