Ny teknologi möjliggör pålitlig identifiering av textilier

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har startat upp ett pilotprojekt i Åbo med en förädlingsanläggning för behandling av avlagda textilier från hushåll. Målet är att säkra en återvinningslösning för avlagda textilier från alla finländare. Projektet planeras i samarbete med andra avfallsanläggningar i Finland och det riksomfattande nätverket Telaketju. Ett av de mest centrala utvecklingsobjekten vid planeringen av anläggningsprojektet har varit att trygga en högklassig sortering. Genom en identifieringsteknologi som utvecklats för ändamålet baserat på infrarödteknik kan man snabbt skilja olika textilfibrer från varandra. Identifieringsteknologin för möjligheten att återvinna textilier ett stort steg framåt i Europa.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) förbereder som bäst en förädlingsanläggning som ska påskynda cirkulär ekonomi för textilier. Anläggningen är i pilotskedet och förädlar avlagda textilier från hushåll mekaniskt genom att öppna upp fibrerna till återvinningsfibrer. Konkurrensutsättningen av pilotanläggningens behandlingslinje är igång och anskaffningsbeslutet kommer att göras under de kommande veckorna. Under pilotskedet ska man säkerställa att fibern som förädlingsanläggningen producerar utnyttjas i större industriell skala. Framtidsmålet är att få till stånd en fullskalig förädlingsanläggning som klarar av att behandla avlagda textilier från hela Finland och även ta emot avlagda textilier från Östersjöländerna samt eventuellt erbjuda behandlingstjänster för sidoflöden och textilavfall från företag.

Identifieringsteknologin garanterar högklassig sortering

Hittills har man sorterat avlagda textilier för hand i Finland och övriga Europa och identifierat materialen via tvättetiketterna. Etiketterna kan däremot vara otydliga eller kan ha klippts bort. Industrin som tillverkar nya produkter av återvunnen fiber måste vara säker på vad råvaran som de använder innehåller. Med den optiska identifieringsteknologin som utvecklas för tillfället, kan man främja säkerheten vid identifieringen av fibermaterial i textilier och därmed blir även fiberprodukterna av god kvalitet.

LSJH har utvecklat teknologin för sortering av avlagda textilier i samarbete med Lahtis yrkeshögskola (LAMK) och anläggningsleverantören Spectral Engine.
– Identifieringsteknologin baseras på infraröd identifiering och används vid sortering av t.ex. plastförpackningar. Däremot är den ny inom återvinning av textilier. För att utveckla teknologin till ett verktyg lämpligt för sortering av textilier har man varit tvungen att samla in spektradata och skapa en identifieringsalgoritm. Den handhållna IR-skannern kombinerar fördelarna med manuell och maskinell sortering och gör det möjligt att separera de mest återvinningsbara monomaterialen från blandmaterialen, berättar LSJH:s projektingenjör Jaakko Zitting, som varit med och utvecklat identifieringsteknologin.

Företagens produktutveckling en förutsättning för cirkulär ekonomi för textilier

Identifieringsteknologin tas i bruk under hösten vid LSJH:s sortering av avlagda textilier. Anordningen används för att utveckla sorteringsrutiner för öppningslinjen som tas i bruk nästa sommar. Material som sorterats ut med hjälp av identifieringsanordningen, som bomull eller viskos, matas in i öppningslinjen, som klipper textilierna och öppnar deras fibrer.
– Resultatet är återvinningsfiber som företagen kan förädla vidare till olika nya produkter. De bästa fibrerna kan användas för att tillverka tråd och nya kläder. Återvinningsfibern kan dessutom användas för att göra kompositprodukter och isoleringsmaterial, berättar Sini Ilmonen, expert på cirkulär ekonomi vid LSJH och ledare av projektet.

Under anläggningens pilotskede ska man gå från manuell identifiering till en automatiserad identifieringslinje som behandlar stora flöden av avlagda textilier.
– Vi har samlat in avlagda textilier i LSJH:s område i flera år. Nu har vi kommit till ett skede där vi kan identifiera materialen och förädla dem ytterligare. Däremot är det ingen idé att samla in och förädla fibrer om det inte finns tillräckligt med företag som använder återvunna fibrer i sina produkter. Återvinning av textilier är bara möjligt om hela värdekedjan för textilier följer principen om cirkulär ekonomi, dvs. fibrerna används för att skapa nya produkter för marknaden. Därför är det av högsta vikt att hitta företag som vill vara med och utveckla nya produkter med hjälp av återvunna fibrer, säger Ilmonen.

Några av de värdefulla samarbetspartner som varit med i LSJH:s förädlingsanläggningsprojekt är Touchpoint, Pure waste Textiles och Infinited Fiber Company, som samarbetat med Telaketju ända från början. Samarbetet företag emellan kring produktutvecklingen stöds av det riksomfattande Telaketju 2-projektet som inleddes i sommar. För tillfället finansieras utvecklingen av förädlingsanläggningen av Finlands kommuners avfallsanläggningar och arbets- och näringsministeriet. Business Finland har tilldelat pilotanläggningen ett investeringsstöd på 1,5 miljoner euro.