Nystad beslöt sig för att bli delägare i LSJH

Nystad blir Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) 18:e delägarkommun. Detta beslut fattade Nystads stadsfullmäktige på sitt möte i januari. LSJH:s nuvarande ägarkommuner beslöt även för sin del godkänna alla kommande ändringar i bolagsordningen. LSJH:s bolagsstämma sammanträder under våren och fastslår då slutgiltigt delägarskapet. Nystads andel i bolaget kommer att vara 2,35 procent.

När staden ansluter sig till avfallshanteringsbolaget tecknar den sig för aktier och överlåter skötseln av avfallsservicen till bolaget. Samtidigt blir staden även medlem i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Nystad kan utnämna en medlem till avfallshanteringsnämnden. Till bolagets styrelse kan staden tillsammans med de andra minoritetsaktieägarna utnämna sammanlagt två medlemmar.

Förhandlingarna om den exakta tidpunkten för anslutningen pågår fortfarande. Målet är att ordnandet av avfallsserviceuppgifterna övergår från Nystad till LSJH och avfallshangeringsnämnden i början av år 2021. De av stadens entreprenadkontrakt som berör avfallsservicen och som är i kraft ska överföras till LSJH.

Avfallsservicen fortsätter på åtminstone samma nivå som för närvarande i och med att Nystad blir en av LSJH:s ägarkommuner. Efter övergångsskedet förenhetligas servicenivån och stiger till samma nivå som i LSJH:s övriga kommuner. När kommuninvånarna har både LSJH och avfallshanteringsmyndighetens resurser tillgängliga, kan invånarnas tjänster utvecklas ännu mera systematiskt och målinriktat. Kommuninvånarna får i god tid information om tidpunkten för anslutningen och förändringar i avfallsservicen.