Östersjön behöver renovering av slamhanteringen i sydvästra Finland

I sydvästra Finland uppskattar man att mindre än hälften av slammet från slambrunnar och slutna tankar från områden utanför avloppsnätet hanteras som de ska. Enligt en utredning töms och borttransporteras inte slammet från fastigheternas avloppsbrunnar i regionen regelbundet till avloppsvattenreningsverket. Slammet som hamnar orenat i naturen betyder en märkbar näringsbelastning för vattendragen.       

Till regionens mottagningsplatser för avloppsslam transporteras årligen ca 62 000 kubik slam från slambrunnar och slutna tankar. Mängden är oroväckande liten om man jämför den med utredningen som Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) lät göra, där man uppskattade att på områdets fastigheter uppstår ca 185 000 kubik slam. Som värst betyder detta att över 120 000 kubik slam hamnar utanför de officiella hanteringsplatserna. Resultatet är alarmerande. Orenat slam som hamnar i naturen betyder en betydande näringsbelastning för närvattenmiljön och för Skärgårdshavet.

LCA Consulting Ab har för LSJH gjort en utredning där man tagit fram uppgifter om mängden slam som kommer slambrunnar och slutna tankar samt insamlingen och hanteringen av slam i Sydvästra Finland. I utredningen jämfördes fastigheterna och man fick en uppskattning om de fastigheter som har slambrunnar och slutna tankar och hur de var fördelade per kommun. Enligt utredningen finns det ca 55 000 fastigheter som inte är anslutna till ett centralt avloppsnät och av dem uppskattar man att i ca 43 000 uppstår slam från slambrunnar och slutna tankar.

Regionens avfallshanteringsbestämmelser förutsätter att slambrunnarna töms minst en gång om året ifall fastigheten har vatten-WC. Om endast det sk. gråvattnet från fritidsbostaden leds in i fastighetens system, räcker det att man tömmer avloppsvattenbrunnen vartannat år. Slutna tankar bör tömmas vid behov.

I sexton av LSJH:s samarbetskommuner sköts slamtömningarna för tillfället så att fastigheten själv konkurrensutsätter och beställer tömning av brunnarna. Ett undantag utgör Kimitoön där slamhanteringen sedan år 2013 har skötts så att LSJH:s konkurrensutsätter tömningarna. I och med ändring av insamlingssystemet har mängden slam som transporterats till Kimitoöns reningsverk nästan fördubblats. Fördelen med den centralt konkurrensutsatta modellen är den regelbundna tömningen av alla brunnar, samtidigt som transportlogistiken effektiveras. Också övervakningen underlättas då myndigheterna får behövliga uppgifter om slamtransporten i realtid. Då fastighetsinnehavaren själv konkurrensutsätter servicen finns risken att nödvändiga tömningar inte alltid beställs.

Kommunerna har överfört ordnandet av den lagstadgade mottagningen och hanteringen av slam till LSJH och ställt som mål i sitt avfallshanteringspolitiska program att effektivera slamhanteringen. Allt slam från avloppsvattnet bör insamlas regelbundet till vederbörlig hantering för att befrämja den allmänna trivseln och hälsan. Både för miljön och invånarna bästa behövs i framtiden en planering av bästa möjliga återvinningslösningar och förverkligande av dessa, men detta förutsätter en helhetskontroll av hela slamhanteringskedjan.

Nordiska Skärgårdssamarbetet och Egentliga Finlands förbund ordnar idag onsdagen den 14.3.18 i Åbo ett samarbetsseminarium där man diskuterar lösningar och möjligheter för cirkulär ekonomi. Som en del av seminariets program presenteras LSJH:s och LCA Consulting Ab:s utredning.  För att minska på Östersjöns näringsbelastning, inklusive hållbar hantering av slam, behövs samnordiskt utbyte av idéer och nya lösningar för cirkulär ekonomin.