På begäran av staden konkurrensutsätter LSJH en del av Pargas slamtransporter redan under år 2020

Pressmeddelande 1.6.2020
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Pargas stad

Stängningen av slammottagning vid Korpo reningsverk och den begränsade mottagningskapaciteten för avloppsslam i skärgårdens övriga reningsverk har från årets början orsakat utmaningar för slamtransporterna i skärgården. På begäran av staden inleder Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) konkurrensutsättningen av slamtransporterna i Pargas skärgård redan under år 2020.

Pargas stad har bett Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) att inleda kommunalt anordnad slamtransport på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär under våren 2021. Det är meningen att snabbt hitta en fungerande lösning för behandlings- och transportutmaningarna för slam från bostädernas slamavskiljare och slutna tankar. Det uppstod problem när slammottagningen vid Korpo reningsverk stängdes eftersom mottagningskapaciteten vid skärgårdens övriga reningsverk är begränsad.

– Tillsammans med LSJH och lokala företag gick staden igenom olika alternativa lösningar. Slutligen beslöt man sig för att lösa den svåra situationen genom att be LSJH konkurrensutsätta invånarnas slamtransporter på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär redan under år 2020, berättar Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund.

Målet är att lösa problemen med invånarnas slamtransporter

En bakgrundsfaktor är avfallshanteringsmyndighetens, det vill säga Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds, beslut från hösten 2018 att stegvis under åren 2021–2026 överföra anordnandet av avloppsslamtransporterna i LSJH:s alla 17 ägarkommuner till det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget LSJH.

– Pargas stads och LSJH:s målsättning är att tömningarna och transporterna inleds under våren 2021 på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär och att den centraliserade konkurrensutsättningen ger kostnadsinbesparingar för invånarna, säger LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Slamtransporterna och konkurrensutsättningarna för stam-Pargas och öarna utanför huvudöarna bearbetas senare.

LSJH behöver uppgifter om invånarnas avloppsvattensystem

LSJH samlar för närvarande in grunduppgifter om områdets slambehållare för konkurrensutsättningen. De invånare som bor utanför avloppsnätverket på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär får en enkät i början av juni. Med enkäten kartläggs fastigheternas slambehållare och mängden slam som uppkommer. De insamlade uppgifterna används som grundinformation för konkurrensutsättningen.

– Det är mycket viktigt att alla invånare som fått enkäten svarar på den. Ju noggrannare vi i detta skede kan fastställa antalet slambehållare och mängden slam samt de olika områdenas särdrag, desto bättre lyckas konkurrensutsättningen och vi kan säkerställa att invånarna får en kostnadseffektiv tjänst av hög kvalitet även i fortsättningen, förklarar Huhta.

Uppgifterna om antalet slambehållare och mängden slam som uppkommer hjälper även företagen som är intresserade av konkurrensutsättningen. Noggranna grunduppgifter om områdets slambehållare hjälper transportföretagarna att ge så bra anbud som möjligt i konkurrensutsättningen. Före konkurrensutsättningen för LSJH aktivt en marknadsdialog med verksamhetsområdets transportföretag.

LSJH började kartlägga antalet slambehållare och mängden slam som uppkommer i sina ägarkommuner redan för ungefär ett år sedan genom att kommunvis skicka en enkät till fastigheter som ligger utanför avloppsnätverken. Hittills har enkäten skickats till Nousis, Virmo, Rusko, Reso, Masku, Nådendal, Aura, S:t Mårtens och Pöytis.