Mottagningsavgifter för stora avfallspartier

Avgifterna gäller med traktorsläp, lastbil eller växelflak levererade avfallspartier som vägs. För partierna debiteras en fordonsvis vägningsavgift på 15 €/lass (moms 0 %). En minimiavgift enligt en vikt på 20 kg debiteras för alla lass. Kunden bör överlämna lagstadgade transportdokument i samband med överlåtelse av lasset.

Avfallshanteringsavgifterna baserar sig på avfallstaxan som godkänts av avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland. Rätt till ändringar förbehålls.

  • Toppå avfallscentral i Åbo tar ej emot stora partier varken av asbest eller slutavfall.
  • Korvenmäki avfallscentral i Salo tar ej emot stora partier av takfilt av bitumen, slam från regnbrunnar eller slam från avloppsrengöring.
  • På Rauhala avfallscental i Pargas och på Isosuo avfallscentral i Reso tar man endast emot träavfall, ris och kvistar som stora avfallspartier.
AvfallstypBehandlingsavgift €/ton (moms 0 %)Behandlingsavgift €/ton (moms 24 %)
Brännbart avfall, samhällsavfall160,00198,40
Avfall som innehåller asbest (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)210,00260,40
Betong- och tegelavfall (sidomått 0-150 mm)35,0043,40
Betong- och tegelavfall (sidomått 150-1000 mm)50,0062,00
Betong- och tegelavfall (sidomått över 1000 mm)65,0080,60
Bioavfall (som kommunen ansvarar för)51,0063,24
Takfilt av bitumen (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)222,00275,28
Räfsavfall från hushåll (ingen vägningsavgift)0,000,00
Sandningssand5,006,20
Sandningssand, innehåller avfall95,00117,80
Jordmaterial som innehåller avfall från hushåll (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)100,00124,00
Stubbar70,0086,80
Grovavfall (stort blandat lass som kräver sortering, stoppade möbler, hushållets renoveringsavfall)214,00265,36
Slutavfall (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)251,00311,24
Metall (ingen vägningsavgift)0,000,00
Tryckimpregnerat trä (innehåller inga stora metallbitar)370,00458,80
Tryckimpregnerad trä (innehåller stora metallbitar)400,00496,00
Träavfall (ingen vägningsavgift)0,000,00
Ris (ingen vägningsavgift)0,000,00
Blandlass av ris och räfsavfall55,0068,20
Slam från regnbrunnar (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)80,0099,20
Specialavfall från hälsovården (endast lass som lossas för hand, mottagning endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler)250,00310,00
Slam från avloppsvattenrengöring (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)197,00244,28
Avfall som ingår i kommunens andrahandsansvarBehandlingsavgift €/ton (moms 0 %)Behandlingsavgift €/ton (moms 24 %)
Deponerbart förorenade jord- och stenmaterial, industri- och processavfall, produktionsavfall och annat företagsavfall samt avfall som kräver specialbehandling och som inte har någon annan fastställd särskild behandlingsavgift, beroende på utnyttjandemöjlighet, kvalitet och mängd.0–350,000–434,00
Bioavfall från företag, klasse 3120,00148,80
Bioavfall, kräver förbehandling199,00246,76
Räfsavfall från företag30,0037,20
Grovavfall från företag eller byggverksamhet255,00316,20
TilläggsavgifterAvgift €/h (moms 0 %)Avgift €/h (moms 24 %)
Person- och minimaskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)60,0074,40
Maskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)90,00111,60

Om avfallslasset lossas på ett sätt som strider mot anvisningarna eller om det innehåller annat avfall än det som meddelats uppbärs en tabellavgift enligt avfallstyp och de maskin- och personarbetstimmar som krävs för att städa upp lasset.

Betalning och fakturering

Som betalningsmedel duger kontanter, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex. American Express inte duger som betalningsmedel.

Företag som kan ta emot elektroniska fakturor, får direkt in nätfakturan i sitt eget system i elektronisk from. Adressen för nätfakturan kan meddelas via e-post till adressen kundtjanst@lsjh.fi.

Avfallshanteringsavgifterna faktureras per kalendermånad. Eventuella påminnselser angående fakturan bör göras till Sydvästra Finlands Avfallsservices kontor inom 14 dagar från det att fakturan mottagits.

Lowell Finland Ab sköter om att skicka betalningspåminnelserna. Lowell Finland debiterar en avgift enligt sin egen prislista för att skicka en betalningspåminnelse. Dessutom tillkommer till fakturan dröjsmålsränta enligt räntelagen. Efter detta forstätter indrivningen som tratta.

Avfallspartiet kan avvisas

Avfallspartiet kan returneras till ägaren, om det innehåller avfall som inte lämpar sig för Sydvästra Finlands Avfallsservices mottagning, om inte tillräcklig information om partiet givits vid mottagningen, om det inte finns en betalare för lasset eller om lassen upprepade gånger lossas fel. Returnerade partier meddelas till områdets övervakande miljömyndigheter.