Slambehållarnas tömningspris i Pargas skärgåd

Slambehållarnas tömningspris består av avgifterna för transport och behandling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

I priserna ingår mervärdesskatt 24 %.

Tömningspriser fr.o.m. 1.4.2021

Slaminsamlingens avgifter 
TransportavgiftAvgift (€/tömning)
Transportavgift (tömning sker inom 5 vardagar från beställning)177,89
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slamavskiljare eller minireningsverk20,59
Sluten tank16,83
Extra avgifterAvgift
Avgift för flytt av transportutrustningen37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)93,62 €/h
Onödig avhämtning88,95 €/st.
Övriga transportavgifterAvgift (€/tömning)
Transportavgift, precisionstömning vardag266,84
Transportavgift, precisionstömning lördag592,85
Transportavgift, precisionstömning söndag837,37
Transportavgift, snabbtömning vardag (tömning sker inom 24 h från beställning)355,78
Transportavgift, snabbtömning veckoslut (tömning sker inom 24 h från beställning)975,25

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare.

Under ett tömningsbesök kan högst 13 m³ slam tömmas i Nagu och Korpo medan mängden i Houtskär är högst 6 m³.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Avgift för flytt av transportutrustningen

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar.

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid.

Avgift för onödig avhämtning

En avgift för onödig avhämtning debiteras om

  • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut,
  • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas,
  • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen,
  • något slags lås hindrar tömningen,
  • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller
  • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Transportavgift för precisionstömning

En transportavgift för precisionstömning debiteras när tömningen beställs till en specifikt avtalad tidpunkt.

Om en precisionstömning beställs till en specifik vardag bör beställningen göras senast två vardagar före tömningen.

Om en precisionstömning beställs till en specifik lördag, söndag eller söckenhelg bör beställningen göras senast fyra vardagar före tömningen.

Transportavgift för snabbtömning

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning. Om tömningen måste göras under samma dag under ett veckoslut eller en söckenhelg debiteras en transportavgift för snabbtömning under veckoslut.