Slambehållarnas tömningspris i Masku, Nousis, Reso, Rusko och Virmo

I Masku, Nousis, Reso, Rusko och Virmo sköts transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar kommunalt anordnat. Efter Sydvästra Finlands Avfallsservices konkurrensutsättning sköts tömningarna av Lassila & Tikanoja (L&T).

Anslutning till slaminsamlingen

För att kunna ansluta dig till slaminsamlingen behöver vi uppgifter om ditt avloppsvattensystem. Du kan meddela uppgifterna i vår e-tjänst eller skriva ut pappersblanketten och skicka blanketten till vår kundtjänst. Du kan även skanna in den ifyllda blanketten och skicka den per e-post till vår kundtjänst slam@lsjh.fi.

Meddela uppgifterna om ditt avloppsvattensystem

Tömning av slambrunnarna regelbundet eller på beställning

Fasta bostäder och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljare och minireningsverk minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden endast finns en torrklosett, töms slamavskiljarna minst vartannat år.

Slutna tankar kan tömmas endera regelbundet enligt en överenskommen rytm eller vid behov endast på beställning. Håll koll på nivån i den slutna tanken t.ex. med hjälp av ett nivålarm, så att du kan tömma beställningen i tid från vår kundservice.

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under

-15 °C) kan slambehållarna inte tömmas och därmed flyttas tömningarna framåt.

Beställning av tömning

Slamtömning kan beställas från vår kundtjänst eller via vår e-tjänst.

Beställningen är bra att göra i god tid innan den önskade tömningstidpunkten. En separat beställd tömning utförs inom 5 vardagar från beställning.

Om beställningen görs på så sätt att slambehållaren måste tömmas under samma dag debiteras en transportavgift för snabbtömning.

Annullering av regelbunden tömning

Om det i slamavskiljaren under ett år inte samlats slam som kan tömmas, kan tömningen innevarande år annulleras genom att fylla i blanketten och leverera den till avfallshanteringsnämnden.

Annulleringen bör göras senast 4 veckor innan planerad tömning. Om orsaken till annulleringen inte är tillräcklig, meddelar avfallshanteringsnämnden dig om detta. Annulleringen av tömningen gäller endast innevarande år.

Annullera tömning av slamavskiljare

Om slamavskiljaren eller minireningsverket redan tömts under år 2022 kan detta meddelas direkt till LSJH:s kundtjänst. Från och med 2023 bör man ansöka om annullering från avfallshanteringsnämnden.

Avgifterna för slaminsamlingen fr.o.m. 1.1.2023

Slambehållarnas tömningspris består av avgifterna för transport och behandling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts. Fakturan för slamtömningarna skickas separat efter tömningen.

Slamhanteringsprislista Masku, Virmo, Nousis, Reso och Rusko
Transportavgifter€ inkl. momsEnhet
Transportavgift122,77st
Avgift för flyttning av tömningsutrustning, max. 300 m42,16st
Avgift för särskilt arbete93,62h
Avgift för onödig hämtning61,38st
Transportavgift för precisionstömning184,51st
Transportavgift för snabbtömning245,54st
Behandlingsavgift
Slam från slamavskiljare eller minireningsverk27,24m3
Slam från sluten tank20,76m3

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare.

Under ett tömningsbesök kan högst 10 m³ slam tömmas.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Avgift för flytt av transportutrustningen

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar.

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid. Om traktor bör användas för tömning, påförs utöver tömningsavgiften en avgift för särskilda åtgärder för en halv timme.

Avgift för onödig avhämtning

En avgift för onödig avhämtning debiteras om

  • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut,
  • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas,
  • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen,
  • något slags lås hindrar tömningen,
  • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller
  • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Transportavgift för precisionstömning

En transportavgift för precisionstömning debiteras när tömningen beställs till en specifikt avtalad tidpunkt.

Om en precisionstömning beställs till en specifik vardag bör beställningen göras senast två vardagar före tömningen.

Transportavgift för snabbtömning

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning.

Beställning av snabbtömning

Under vardagar kl. 9–15 kan du vara i kontakt med vår kundtjänst per telefon. I mycket brådskande fall kan tömningen beställas utanför kundtjänstens öppethållningstider via journumret 020 728 2004.

Journumret betjänar under vardagar kl. 15–22. Beställningen bör göras innan klockan 18.00 om du vill ha tömningen samma dag.

För en brådskande tömning som beställs via journumret debiteras en transportavgift för snabbtömning enligt taxan.

Egenhändig behandling av slam

Egenhändig behandling av avloppsvattenslam är tillåtet på vissa villkor. Man bör alltid göra en skriftlig anmälan till avfallshanteringsmyndigheten om egenhändig behandling, t.ex. kompostering eller utnyttjande av avloppsslam inom lantbruk. Utnyttjande av avloppsslam inom lantbruk förutsätter att slammet kalkstabiliseras eller behandlas med någon annan metod, som godkänts av Livsmedelsverket (tidigare Evira) eller miljöskyddsmyndigheten. Slam eller avloppsvatten får inte spridas ut i skogen eller annanstans i naturen, och inte heller obehandlat på åkrarna.

Mera information om egenhändig behandling av avloppsslam får du från din kommuns miljövårdsbyrå och från Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Gör en anmälan om egenhändig behandling av slam

Frågor?

Du kan läsa svaren på vanliga frågor om insamling av slam.

Vanliga frågor om insamling av slam

Vår kundtjänst hjälper även gärna med alla frågor som berör slamservice tel. 0200 47470 (vardagar må-fre kl. 9-15) och slam@lsjh.fi.