Slambehållarnas tömningspris i Pargas skärgåd

Slambehållarnas tömningspris består av avgifterna för transport och behandling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

I priserna ingår mervärdesskatt 24 %.

Tömningspriser fr.o.m. 1.5.2022

Slaminsamlingens avgifter 
TransportavgiftAvgift (€/tömning)
Transportavgift171,70
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slamavskiljare eller minireningsverk22,32
Sluten tank18,09
Extra avgifter 
Avgift för flytt av transportutrustningen37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)93,62 €/h
Onödig avhämtning85,85 €/st.
Övriga transportavgifterAvgift (€/tömning)
Transportavgift, precisionstömning vardag257,55
Transportavgift, precisionstömning lördag578,65
Transportavgift, precisionstömning söndag828,75
Transportavgift, snabbtömning vardag343,41

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare.

Under ett tömningsbesök kan högst 10 m³ slam tömmas i Nagu och Korpo medan mängden i Houtskär är högst 6 m³.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Avgift för flytt av transportutrustningen

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar.

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid.

Avgift för onödig avhämtning

En avgift för onödig avhämtning debiteras om

  • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut,
  • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas,
  • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen,
  • något slags lås hindrar tömningen,
  • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller
  • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Transportavgift för precisionstömning

En transportavgift för precisionstömning debiteras när tömningen beställs till en specifikt avtalad tidpunkt.

Om en precisionstömning beställs till en specifik vardag bör beställningen göras senast två vardagar före tömningen.

Om en precisionstömning beställs till en specifik lördag, söndag eller söckenhelg bör beställningen göras senast fyra vardagar före tömningen.

Transportavgift för snabbtömning

Du kan kontakta vår kundtjänst angående slamärenden på vardagar kl. 9–15. Vid extremt brådskande tömningsbehov kan snabbtömning beställas utanför kundtjänstens öppettider på journumret 020 728 2004.

Journumret betjänar på vardagar kl. 15–22. Ifall du behöver tömning under samma dag som du beställer den, bör beställningen vara inne före kl. 18.00. Snabbtömningar utförs endast på vardagar.

För snabbtömningar som beställs via journumret debiteras transportavgift för snabbtömning enligt i kraft varande taxa, likaså för snabbtömningar som beställs för samma dag.