Slamavgifternas förklaringar i Kimitoön

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaden för insamling och transport av slammet. Med denna avgift töms slam från högst 3 slambehållare från ett avloppsvattensystem. Mängden slam som töms under ett besök är under 5 m³.

Behandlingsavgift

Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam

Om det finns 5-14 m³ slam, läggs en tilläggsavgift för transport till transportavgiften. Ifall det finns mer än 14 m³ slam i brunnen måste brunnen tömmas två gånger och för detta debiteras dubbel transportavgift.

Avgift för flytt av transportutrustningen

Om slambilen måste flyttas mellan slambehållarna i samma avloppsvattensystem tillkommer en avgift för flytt av transportutrustningen till tömningspriset.

Avgift för särskilt arbete

Om det krävs särskilda åtgärder, till exempel att jordmaterial eller is behöver avlägsnas eller att slamtömningsslangen behöver vara över 45 m lång, utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt arbetstimmarna.

Avgift för onödig avhämtning

En avgift för onödig avhämtning debiteras om brunnen är tom, det inte går att hitta den genom att följa givna anvisningar, om den innehåller otillbörligt material, om den är i ett sådant skick eller täckt med lock så att den inte går att tömma eller så att arbetarskyddet äventyras, slambehållaren är låst så att det inte går att tömma den eller vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick.

Avgift för snabbtransport

Om slambehållaren vid enskild beställning måste tömmas inom tre vardagar från beställningen debiteras en snabbtransportavgift för tömningen.

Transportavgift under avvikelser

Ifall slambehållare blir överfull på ett sätt som äventyrar de boendes hälsa, miljön eller fastigheten, till exempel på grund av att toaletten inte går att dra eller för att det strömmar in avloppsvatten i fastigheten, kan tömningen beställas utanför kontorstiden direkt från chauffören. För en tömning som beställts under avvikande tid debiteras en avvikelseavgift enligt taxan.