FAQ – Vanliga frågor

På denna sida har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Ytterligare svar får du av vår kundtjänst kundtjanst@lsjh.fi och tfn 0200 47470.

Insamling av slam

När inleds LSJH:s tömningar av slambrunnarna på hela verksamhetsområdet?

Under åren 2021-2026 kommer man att stegvis övergå till LSJH:s tömningar. Det kommer därmed att dröja flera år innan alla verksamhetsområdets kommuner har övergått till kommunalt anordnad slamtransport. Varje kund som påverkas av förändringen kommer att kontaktas, först i form av en enkät. När LSJH:s tömningar börjar vara aktuella kommer kunderna att informeras på nytt.

Varför borde jag svara på enkäten om avloppsvattensystem?

Det är mycket viktigt att alla fastigheter som fått enkäten svarar på den, oberoende om man behöver tömningar eller inte. Ju noggrannare vi kan fastställa antalet slambehållare och mängden slam, desto bättre lyckas konkurrensutsättningen och därmed kan vi garantera att invånarna får en kostnadseffektiv tjänst av hög kvalitet även i fortsättningen. Informationen som samlas in används även som grund för registret som upprättas av avfalls- och miljömyndigheter.

Behöver jag svara på enkäten om jag inte har ett avloppsvattensystem som behöver tömmas?

Ja. Vi behöver uppgifterna av alla som har fått enkäten för att vi ska få korrekta uppgifter i vårt register. Meddela oss således om du hör till avloppsnätverket eller bara använder dig av inburet vatten. Om fastigheten står tom eller det inte finns vägförbindelse ända fram, meddela oss också trots detta om avloppsvattensystem på fastigheten.

Hur meddelar jag uppgifter om slambrunnar elektroniskt?

Du kan fylla i uppgifterna om din fastighets avloppsvattensystem i vår e-tjänst. Vid första inloggning fungerar ditt kundnummer som användarnamn och den senaste LSJH-fakturans nummer som lösenord. Du kan även anmäla uppgifterna utan att logga in genom att klicka på ”Gör anmälan om brunnarna” längst nere på sidan.

Se instruktionsvideon om hur man fyller i anmälan:

Hur vet jag vad jag har för avloppsvattensystem?

Det finns en mängd olika avloppsvattensystem, de vanligaste systemen med slambehållare är slamavskiljare (trekammarbrunn), sluten tank och olika minireningsverk.

En sluten tank består av en sluten behållare, vart vanligen wc-vatten och fasta partiklar, d.v.s. svart vatten leds. Utöver detta behandlas tvättvatten, d.v.s. gråvatten, separat till exempel med gråvattenfilter. Slutna tankar töms endast vid behov.

En slamavskiljare (trekammarbrunn) består av 1-4 behållare i betong eller plast. När vattnet strömmar genom behållarna sjunker de fasta partiklarna ner på bottnen och materia som är lättare än vatten blir kvar på ytan. Slamavskiljaren töms på fasta partiklar (slam) minst en gång per år, eller vartannat år, beroende på bostadsform och typ av avloppsvatten. Det förbehandlade vattnet leds från den sista behållaren genom ett utloppsrör till efterbehandling. En slamavskiljare känns lätt igen ovan mark eftersom den har 1-4 efter varandra liggande betong-, metall- eller plastlock.

Ett minireningsverk baserar sig på en biologisk och/eller kemisk reningsprocess. Till så gott som alla minireningsverks serviceåtgärder hör tömning av slambehållare och tillsättning av kemikalier.

Om du har frågor om avloppsvattenreningsverk och deras reningsresultat rekommenderar vi att ni är i kontakt med Valonia.

Hur får jag reda på slambrunnens volym?

Från den senaste tömningsräkningen kan du kontrollera hur mycket slam som tömts från hurudan behållare. Volymen kan även räknas från slamavskiljarens första behållare enligt följande formel:

π x (brunnens diameter / 2)² x vattendjupet

Avrunda volymen till närmaste heltal. Vattendjupet kan mätas till exempel med en lång käpp. Om du inte känner till volymen på din slambrunn kan du meddela en uppskattning på volymen åt oss.

Exempel:
Slambrunnens diameter är 1,2 meter och vattendjupet har med hjälp av en käpp mätts till 2,3 meter. Volymen: π x (1,2 m/2)² x 2,3 m ≈ 2,59 m³. Avrundas till 3 m³.

Hur ofta bör slambrunnen tömmas?

I alla stadigvarande bostäder och i fritidsbostäder, där wc-vatten leds till slambehållaren bör slamavskiljare och minireningsverk tömmas minst en gång per år. Om det i fritidsbostaden endast finns en torrtoalett, d.v.s. till slambehållaren leds endast tvättvatten, bör slamavskiljaren eller minireningsverket tömmas minst vartannat år.

Slutna tankar töms endast vid behov.

Kommunens avfallshanteringsföreskrifter avgör slambrunnarnas tömningsintervall oberoende om slamtransporten konkurrensutsatts kommunalt eller fastighetsvis.

Det uppstår mycket litet slam på min fastighet. Behöver slamavskiljaren trots det tömmas regelbundet?

Om det under ett år inte samlats slam som kan tömmas i slamavskiljaren, kan man skriftligen ansöka om annullering från avfallshanteringsmyndigheten. Annulleringen bör göras senast en månad innan den planerade tömningen.

Avfallshanteringsnämnden kontaktar dig om orsaken till annulleringen inte är tillräcklig.

På Kimitoön kan innevarande års tömning annulleras med en elektronisk blankett.

Varifrån kan jag beställa tömning av slambrunn?

På Kimitoön kommer man överens om tömningen av slambrunnen med LSJH. I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo samt Kimitoöns yttre skärgård beställer man tömningen av valfri företagare.

Se lista över transportföretag som verkar på området 

Jag själv eller grannen tömmer min slambrunn. Kan jag fortsätta med detta?

Jordbrukare och fastighetsägare får på vissa villkor tömma slambrunnen och hantera slammet egenhändigt:

 • Slam som uppkommer i det egna boendet får behandlas och spridas i gödslingssyfte på en åker efter att slammet hygieniserats. Slam ska alltid behandlas genom kalkstabilisering eller med någon annan metod godkänd av Livsmedelsverket (tidigare Evira) eller en miljöskyddsmyndighet.
 • Innehavare av avfall får utöver sitt eget slam behandla slam från högst 10 närliggande bostadsfastigheter.
 • Egen bostadsfastighets minireningsverk för toalettvatten kan tömmas på egen hand och slammet kan komposteras på egen fastighet endast om reningsverkets tillverkare har planerat att man avlägsnar och behandlar slammet på egen hand.
 • Slam från tvättvatten som uppstår i den egna bostadsfastigheten kan tömmas på egen hand och slammet kan komposteras om det uppstår mindre än 50 liter slam om året.

All egenhändig slambehandling bör meddelas skriftligt till avfallshanteringsmyndigheten, d.v.s. avfallshanteringsnämnden, på förhand. Om man har ett servicekontrakt för minireningsverket som innefattar både service och tömning av slam, kom ihåg att meddela även om detta till avfallshanteringsnämnden.

Du hittar mera information om egenhändig slambehandling i avfallshanteringsföreskrifterna.

Hur mycket kommer slamtömningen att kosta?

Priset för en tömning består, så som även tömningen för brännbart avfall, av transport- och behandlingsavgift. Transportavgiften baserar sig på konkurrensutsättningen som LSJH gör, och avfallshanteringsnämnden fastställer på basen av detta tömningsavgiften. Grunden för hanteringsavgiften är mottagnings- och hanteringsplatsernas avgifter. Även dessa avgifter fastställs i avfallshanteringsnämndens taxabehandling.

Tas lokala företag i beaktande vid konkurrensutsättningen?

Entreprenadområdena, som är grunden för konkurrensutsättningen, planeras så att storleken är optimal även för mindre företag. Överlag har lokala företag klarat sig bra i konkurrensutsättningar av slamtransporter (t.ex. Kimitoön på LSJH:s område och hela Lakeuden Etappis område i Österbotten). Innan konkurrensutsättningen har vi tät kontakt med områdets transportföretag och strävar till att ta deras åsikter om entreprenadområdet i beaktande. Konkurrensutsättningen görs enligt upphandlingslagen.

Kommer det att införas en grundavgift för slamtömningarna?

Nej, med samma grundavgift täcks alla avfallsservicetjänster som är avgiftsfria för invånarna i det skede de utnyttjas. Till dessa hör bland annat slamrådgivning och upprätthållande av register.

Läs mera om avfallsservicens grundavgift.

Varför är priset för slamhantering samma på hela området?

Avfallshanteringsnämnden har tillagt priset för slamhanteringen i avfallstaxan från och med mars 2020. Detta innebär att varje invånare på LSJH:s område betalar lika mycket för slamhanteringen oberoende vilken kommun man bor i. Tidigare var hanteringsavgiften olika stor vid de olika mottagningsplatserna.

Avfallsavgifterna får inte vara diskriminerande, därmed bör fastighetens plats inte påverka avgifterna för mottagning och behandling på samma avfallsbolags område. Med taxaenliga intäkter täcks utgifterna som uppkommer vid mottagning och behandling av slam på hela området. Eftersom mottagningsplatsernas behandlingsavgifter tidigare varit av mycket olika storlek har behandlingsavgifterna sjunkit eller stigit på vissa områden i och med den nya taxan.

Vad betyder förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten för min fastighet?

Om byggnaden, där avloppsvatten uppstår, befinner sig mindre än 100 meter från vattendrag, hav eller grundvattenområde gäller strängare förordningar om behandling av avloppsvatten. Närmare uppgifter får du från kommunens miljöbyrå, Valonia eller på adressen www.ymparisto.fi.

Hur vet jag var grundvattenområdena och vattendragen befinner sig?

Från den egna kommunen får du uppgifter om grundvattenområden och vattendrag. På adressen www.ymparisto.fi finns även en karttjänst där man på basis av adressen söka fram näraliggande vattendrag och grundvattenområden.

Måste jag ansluta mig till avloppsnätverket? Hur långt räcker avloppsnätverket?

Kommunerna har definierat avloppsvattenreningsverkens verksamhetsområden. På verksamhetsområdet har ofta förordats om anslutningstvång, men det finns även områden där anslutningen baserar sig på frivillighet. Även i detta falla får du närmare information från din egen kommun.

Avfallsservicens grundavgift

Vad får man för grundavgiften?

Grundavgiften används för att täcka kostnaderna för de tjänster som inte kostar något i det skede som kunden använder tjänsten. Sådana kostnader uppstår till exempel inom avfallsrådgivningen, som bland annat omfattar miljöfostran som alla skolor i regionen har tillgång till, och invånartidningen För morgondagen som skickas till alla hem.

Med grundavgiften bekostas insamling och hantering av hushållens farliga avfall så, att ingen avgift tas ut då man lämnar in avfallet och så, att man möjligast effektivt får det farliga avfallet bort ur övrigt avfall och bort från naturen.

Med grundavgiften finansieras också sorteringsstationernas drift, de ambulerande avfallsinsamlingar samt LSJH:s återvinningspunkter, som kompletterar Rinkis ekopunktsnätverk. Vidare finansieras avfallshanteringsnämndens myndighetsverksamhet, som till exempel förvaltningen av avfallstransportregistret.

Tjänsterna har ju varit tillgängliga även tidigare – varför ändras betalningssättet?

Grundavgiften gör finansieringen av avfallsservicen genomskinlig. I och med avgiften vet invånarna bättre vad deras pengar används till och vilka tjänster de har rätt att utnyttja.

Med grundavgiften kan den lagstadgade avfallshanteringsservicen tryggas
oberoende av mängden brännbart avfall som produceras. Tidigare har dessa tjänster finansierats enbart med hanteringsavgifterna för brännbart avfall, vilket gjorde det möjligt att undvika att betala för avfallsservicen helt och hållet ifall fastighetens avfallshantering inte hade ordnats på ett ändamålsenligt sätt. Om en del av de betalningsskyldiga inte betalar sina avfallsavgifter betyder det i praktiken högre avfallsavgifter för dem som betalar sina avfallsavgifter.

Att tjänsterna bekostas med en grundavgift är en rättvisare lösning för invånarna. Var och en betalar för de gemensamma tjänsterna.

Jag har ett avtal med en avfallstransportör. Varför får jag en faktura även från LSJH?

Avfallstransportören tar betalt för att tömma hemmets avfallskärl och för att transportera avfallet till LSJH:s avfallscentral. LSJH sköter i sin tur om hela avfallsservicen för boendet, det vill säga om alla de i lagen stadgade tjänster, som finansieras med grundavgiften.

Uppmuntrar grundavgiften till avfallssortering?

Sortering lönar sig – inte enbart med tanke på miljön, utan också av ekonomiska skäl: det är fortfarande billigare att hantera återvinningsbart avfall än att hantera brännbart avfall. Grundavgiften säkerställer en omfattande avfallsrådgivning, där invånarna får råd och uppmuntras till att sortera sitt avfall och att göra hållbara konsumtionsval. Med hjälp av
grundavgiften kan dessutom nätverket av insamlingspunkter som sköts av förpackningsbranschens producenter kompletteras, så att sorteringsmöjligheter kan erbjudas även i mindre tätorter.

Om jag har både en sommarstuga och en fast bostad i området som hör till LSJH, skall jag i så fall betala grundavgift för båda två?

Grundavgiften är en bostadsspecifik avgift och skall därmed betalas för båda bostäderna. Grundavgiften är dock lägre för fritidsbostäder än för egnahemshus.

Ingen bor i huset/stugan. Måste man ändå betala grundavgift för den?

Det måste man. De tjänster som finansieras med grundavgiften måste även ordnas för ägarna till obebodda hus, så att tjänsterna finns tillgängliga direkt när användningssituationen ändrar.

Om fastigheten eller lägenheten inte är beboelig, meddela din kommuns byggnadstillsyn om detta så att uppgifterna kan ändras i registret. Om du fick en grundavgiftsfaktura för en obeboelig bostad, bör du utöver detta göra en anmärkning angående avfallsavgiften till avfallshanteringsnämnden. Instruktioner för hur du gör en anmärkning finns på din faktura.

Hur kan jag spara på avfallskostnaderna?

Utnyttja avfallsservicens tjänster! När du transporterar allt återvinningsbart avfall till rätta insamlingsställen blir det mindre avfall i ditt avfallskärl. Visste du att även plastförpackningar kan återvinnas numera? Avfall, som inte hör hemma i husbolagets avfallsutrymme men lämnas dit ändå, blir dyrt för alla.

Dimensionera rätt! Tömningskostnaden för ett litet avfallskärl är lägre än för ett stort. Om du komposterar och återvinner kan det brännbara avfallskärlets tömningsintervall vara till och med 12 veckor.

Konkurrensutsätt transporten! Be olika transportentreprenörer om offert – på så sätt försäkrar du dig om det bästa priset. I Kimitoön, Masku, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i  Rusko och Virmo konkurrensutsätter LSJH transporterna för invånarnas räkning.

En konsument som överväger sina val sparar, även i avfallshanteringen! Immateriella fröjder och varor som är hållbara, som går att reparera eller låna fyller inte på avfallskärlet.

Jag är ansvarsperson för vårt samkärl (kimppakärl) och fakturan för kärlet kommer i sin helhet åt mig. Skickas även grundavgiftsfakturorna för alla samkärlets samtliga delägare åt mig?

Nej. Grundavgiftsfakturorna skickas direkt till varje delägare av samkärlet.

Fakturering

Varför måste jag betala fakturan, fastän jag gjort en anmärkning mot fakturan?

Det kan ta flera veckor innan avfallshanteringsnämnden fattat ett beslut och eventuella korrigeringar blivit gjorda. En obetald faktura samlar på sig ränta efter förfallodagen. Eftersom det är fråga om en avgift utfärdad av en myndighet, i detta fall Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd, är den utmätningsbar utan domstolsutslag eller -föreläggande.

Om anmärkningen godkänns och avgiften upphävs, återbetalas den betalda summan.

Hur gör jag en anmärkning mot fakturan?

En anmärkning angående fakturan bör alltid göras skriftligen. Anmärkningen kan skickas endera per e-post till adressen jatehuoltolautakunta@turku.fi  eller per post till adressen ”Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd, Åbo stad, PB 355, 20101 ÅBO”. Anmärkningen kan även göras med en elektronisk anmärkningsblankett.

Det är bra att i anmärkningen noggrant redogöra för ärendet i fråga, anteckna dina egna kontaktuppgifter samt det egna kontonumret för möjlig återbetalning. Anmärkningen bör göras inom 14 dagar från att fakturan anlänt.

Varför kan avgiften inte ändras per telefon?

En skriftlig anmärkning är en del av kundens rättsskydd, då fakta bevaras på papper. Det är avfallshanteringsnämnden som fattar beslut om ändringar i avgifter, LSJH har inte befogenheter att ändra på avgiften.

Jag märkte ett fel i fakturan. Kan jag själv ändra summan och betala bara en del av den?

Nej. Kontakta vår kundtjänst om det finns ett fel i fakturan, så reder vi ut saken. Om man bara betalar en del av fakturan, blir den kvarvarande summan öppen i vårt system och vi vet inte varför endast en del av fakturan betalats. För öppna fakturor skickas betalningspåminnelser och om fakturan inte efter det betalas i sin helhet, går den vidare till indrivning.

Kan jag få avfallsfakturan som e-faktura eller direktbetalning?

Privatkunder kan beställa avfallsfakturorna som e-fakturor till den egna nätbanken. Man kan beställa en e-faktura i den egna nätbanken eller genom att kontakta den egna banken. Vårt företag har inte befogenheter att beställa e-fakturor till kundernas nätbanker, utan e-faktura-avtalet bör göras personligen.

Jag vill i fortsättningen inte ha min avfallsfaktura som e-faktura eller direktbetalning. Hur går jag tillväga?

Alla ändringar bör göras i den egna nätbanken enligt den i fråga varande bankens instruktioner. Vårt företag har inte befogenheter att göra ändringar/avslutningar för kundernas del.

Sortering och insamling av bioavfall

Varför får man inte lägga mylla i bioavfallet?

Mylla innehåller ofta mycket sand och grovt material, som stör processerna i behandlingsanläggningen för bioavfall. I hemmets kompostbehållare får man lägga mylla och mylla kan också spridas ut vid buskarna i trädgården. Om detta inte är möjligt, sortera då myllan som brännbart avfall.

Får man lägga hundbajs i bioavfallskärlet?

Hundbajs bör inte läggas i bioavfallskärlet eftersom det innehåller fekala bakterier. Rätt plats för det är det brännbara avfallet. Det går att lägga bajset i hemmets kompostbehållare för kompostering.

Kan jag lägga bioavfallet in i bioavfallskärlet i en plastpåse?

Nej. Det bästa sättet att packa in bioavfall är att göra en påse av en dagstidning eller använda en påse av papper, såsom en mjöl- eller sockerpåse. Se en video om hur man viker en tidningspåse.

Ett annat alternativ är att använda biologiskt nedbrytbara påsar, som kan köpas från butiken.

Varför måste man packa in bioavfallet?

Genom att packa in bioavfallet skyddar man insamlingskärlet från att bli smutsigt och förhindrar på detta sätt att det uppkommer luktolägenheter, speciellt på sommaren. På vintern hindrar förpackningen att bioavfallet fryser fast i kärlet, vilket underlättar tömningen av kärlet.

Vart ska man lägga kattsand?

Kattsand sorteras som brännbart avfall. Pelletbaserat kattströ kan även komposteras i hemmets kompostbehållare. På grund av fekala bakterier lämpar det sig dock inte för bioavfallskärlet.

Det egna avfallskärlet och dess tömning

Vilken är en bra plats för avfallskärlet?

Bostadens gårdsanslutning är ofta en bra plats för avfallskärlet. Avfallskärlet kan också placeras på ett annat ställe, men platsen bör vara sådan att sopbilen obehindrat kan komma inom tio meters avstånd från avfallskärlet. Kom alltid ihåg att be om markägarens lov för placering av avfallskärlet ifall du inte kan ställa kärlet på din egen tomt.

Hur ofta skall avfallskärlet tömmas?

Kärl för brännbart avfall ska tömmas med minst fyra veckors mellanrum. Om matavfall komposteras i en kompostor som skyddas från smådjur, kan avfallskärlets tömningsintervall vara åtta eller till och med tolv veckor.

Ifall bioavfall komposteras eller samlas separat kan tömningsintervallet för avfallskärlet vara till och med tolv veckor. Kom överens om en tömningsintervall som säkerställer att allt avfall ryms in i kärlet.

Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport åtminstone från maj till början av oktober. Fritidsbostäder, som används året runt, bör ha regelbundna tömningar under hela året.

När är nästa tömningsdag?

Du kan smidigt kontrollera nästa tömningsdag i vår e-tjänst. Du kan också höra dig för angående följande tömningsdag eller exempelvis be att få en lista över årets alla tömningsdagar från vår kundtjänst.

Om du vill kan du lätt själv räkna ut följande tömningsdag, då du vet när sopbilen sist tömde kärlet och du känner till avfallskärlets tömningsintervall. Observera dock att tömningsdagen kan variera med en eller två dagar, speciellt under veckor med vardagshelger.

Exempel: Sopbilen tömde kärlet förra gången onsdagen 11.1. Du vet att du har en tömningsintervall på fyra veckor. Räkna i kalendern exakt fyra veckor framåt från den senaste tömningsdagen (1 v. =18.1, 2 v. =25.1, 3 v. = 1.2, 4 v. 8.2). Följande tömning sker således onsdagen 8.2.

Varför har mitt avfallskärl inte tömts?

Troligtvis är det ännu inte i tömningstur. En orsak kan även vara något hinder i samband med avfallskärlet eller rutten till kärlet.

Avfallskärlet töms inte till exempel av följande orsaker:

 • avfallskärlet hittas inte
 • avfallskärlet är sönder
 • avfallskärlet är inte lämpligt för maskinell tömning
 • avfallskärlet innehåller olämpligt avfall (t.ex. farligt avfall eller elapparater)
 • avfallskärlet är för tungt
 • rutten är ofarbar (vägen håller t.ex. inte bilens vikt, menföre, ogjort snöarbete)
 • insamlingsplatsen (t.ex. avfallstaket) är låst

Om avfallskärlet inte kan tömmas, debiteras för besöket en avgift för onödig avhämtning.

Slambilen/stockbilen kan svänga på vår gård, varför inte sopbilen?

Sopbilen har ett kort axelavstånd, vilket leder till en stor punktbelastning i motsats till stockbilen som har ett långt axelavstånd, vilket betyder att vikten delas upp på ett större område. Eftersom sopbilen kan väga till och med 27 000 kg och vikten koncentreras till bakdelen av bilen, kan den inte köra på mjuka underlag (t.ex. gräsmatta eller en väg som har bristfällig bärighet) utan risk att underlaget eller bilen går sönder.

Enligt chauffören har vägen varit hal och kärlet har inte tömts. Vi har kommit till gården med personbil, varför klarar inte sopbilen av det?

Sopbilen kan väga upp till 27 000 kg och speciellt vintertid då det är halt kan det uppkomma stora skador om chauffören förlorar kontrollen över bilen. Chaufförerna gör även på vintern alla tömningar som finns på körlistorna och kärlen töms alltid om det bara är möjligt. Om gården ofta är hal på vintern lönar det sig under vintern att flytta avfallskärlet till en större väg.

Insamling av plastförpackningar

Vart kan jag föra plastförpackningar?

Plastförpackningar samlas avgiftsfritt in vid en del av Rinki-ekopunkterna. Alla Rinki-ekopunkter finns på adressen www.kierratys.info. Det går även att kontakta Rinki:s kundtjänst för att fråga om ekopunkterna tfn 0800 133 888 och service@rinkiin.fi.

Plastförpackningar mottas även vid LSJH:s avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Vilka avfall får man föra till plastinsamlingen?

Till plastinsamlingen kan man föra hemmens tomma, rena plastförpackningar såsom

 • livsmedelsförpackningar i plast, såsom yoghurtburkar, smöraskar, påläggsaskar, ostförpackningar samt förpackningar för färdigmat
 • tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar
 • plastflaskor, -kanistrar och -burkar – helst tillplattade
 • plastkassar, -påsar och -omslag

Insamling av avlagda textilier

Vart kan jag föra hemmets gamla textilier och trasiga kläder?

Hemmets avlagda textilier kan avgiftsfritt föras till Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler samt Auranmaa, Kimitoöns, Korpo, Pemar, Bjärnå och Yläne sorteringsstationer.

Till insamlingen kan man föra oanvändbara, torra kläder och hemtextilier såsom

 • rockar, byxor, kjolar och skjortor
 • lakan, handdukar och borddukar

Till insamlingen kan man inte föra mattor, skor, väskor, bälten, underkläder, dynor, täcken och inte heller stoppning. Packa in textilierna i en plastpåse eller sopsäck.

Kläder som är i gott skick och direkt kan återanvändas kan med fördel som tidigare säljas till någon som behöver dem eller doneras till någon välgörenhetsorganisation.