Slamtransporterna har nått konkurrensutsättningsskedet

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) konkurrensutsätter centraliserat transporterna för slam från bostadsfastigheternas och fritidsbostädernas slamavskiljare och slutna tankar på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär. Konkurrensutsättningen skräddarsys utifrån en enkät som skickats till invånarna och en marknadsdialog som förts med transportföretagen. – Marknadsdialogen är en viktig del av transporternas konkurrensutsättningsprocess, konstaterar invånarservicechef Cati Huhta på LSJH.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutade 2018 att man på Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) område stegvis under åren 2021–2026 ska övergå till kommunalt ordnad avfallstransport när det gäller slam från slamavskiljare och slutna tankar. I förberedelserna kommer man nu att inleda konkurrensutsättningar för de första kommunerna och områdena. Innan dess för LSJH en aktiv marknadsdialog med verksamhetsområdets transportföretag.

–Ett diskussionstillfälle om slamtransporterna i Nagu, Korpo och Houtskär hålls tisdagen den 29 september i Åbo. Till marknadsdialogen har inbjudits alla de företag i Egentliga Finland som meddelat att slamtransport tillhör deras bransch, berättar invånarservicechef Cati Huhta.

Under mötet går LSJH tillsammans med företagarna igenom bland annat entreprenadavtalsbottnen och resultatet av slamenkäten som skickades till invånarna.

– Dialogen och samarbetet med transportföretagen är av största vikt för LSJH. Transportföretagen har värdefull information bland annat om hurudana transporter som kan användas i de olika områdena. Vi behöver företagens yrkesskicklighet för konkurrensutsättningen och för att bygga ett fungerande slamtransportsystem. Noggranna basuppgifter hjälper även transportföretagarna att ge den bästa möjliga offerten i konkurrensutsättningen, konstaterar Huhta.

I den centraliserade konkurrensutsättningen får transportföretaget ett färdigt kundunderlag och kan i lugn och ro koncentrera sig på tömningarna, vilket även gör det lättare för små företag att delta i anbudsförfarandet. Invånaren får all service i anslutning till slamtransporterna från en och samma plats, det vill säga LSJH.

Pargas skärgårds slamenkät behöver fler svar

Målsättningen är att inleda de kommunalt konkurrensutsatta slamtransporterna i Pargas skärgård våren 2021. Den centraliserade konkurrensutsättningen gäller de fasta bostädernas och fritidsbostädernas slamavskiljare och slutna tankar som kan nås med tömningsbil. Konkurrensutsättningen gäller inte fastigheter på holmar och inte heller fastigheter som är anslutna till kommunens avloppsnätverk.

Till invånarna på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär skickades nästan 3 000 enkäter om slambehållare. Trots en god svarsprocent behövs fortfarande svar från över 700 fastigheter.

– Vi behöver så noggranna uppgifter som möjligt om slambehållare och slammängder så att vi kan garantera att slamhanteringen fungerar. Speciellt nu när Korpo vattenreningsverk är stängt. Enkäten kan ännu besvaras på LSJH:s nätsidor, på blanketten som tidigare skickades hem eller genom att kontakta vår kundservice per telefon, säger LSJH:s serviceplanerare Greta von Wendt. LSJH informerar om transporterna i detalj i början av år 2021 och ordnar även informationstillfällen för invånarna om ämnet.

Läs mera: www.lsjh.fi/sv/pa-begaran-av-staden-konkurrensutsatter-lsjh-en-del-av-pargas-slamtransporter-redan-under-ar-2020/