Sortering av avlagda textilier öppnar vägar till arbetslivet

Pressmeddelande 13.2.2020
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Valmennuspiste
Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki VARTTI ry

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har inlett ett samarbete med Valmennuspiste och Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki VARTTI ry om sortering av avlagda textilier. Syftet med sysselsättningstjänsterna är att minska långtidsarbetslösheten och förebygga problem som orsakas av arbetslöshet. Genom sortering av avlagda textilier erbjuds ett allmännyttigt lågtröskelarbete som kan erbjuda karriärvägar till andra uppgifter inom cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi förutspås skapa rikligt med nya arbetsplatser i Finland i framtiden.

I Valmennuspistes lokaler i Åbo har man börjat sortera avlagda textilier som samlats in från hushåll i sydvästra Finland. Valmennuspiste är en del av Työpiste, dvs. Åbo stads servicecentral för sysselsättning. I VARTTI ry:s lokaler i S:t Karins inleds sorteringen troligen under februari.

– VARTTI ry siktar på att under året erbjuda cirka 80 personer arbete med att sortera avlagda textilier, berättar verksamhetsledare Johannes Joutsenlahti.

Valmennuspiste sorterar numera avlagda textilier i samma lokal på Kanslersvägen som Turun seudun TST:s Texvex-verkstad tidigare fanns i. I år kommer cirka 40–50 personer att arbeta i sorteringslokalen.

– Åbo stad vill satsa på hållbar cirkulär ekonomi i enlighet med sin stadsstrategi. Verksamheten på Kanslersgatan har redan inletts och kommer att vara i full gång under våren, berättar Ari Laaksonen, chef för Valmennuspiste.

Avlagda textilier som samlats in på LSJH:s och samarbetspartnernas mottagningsplatser från hushåll i regionen levereras till Valmennuspiste och VARTTI ry för sortering. Hittills har sorteringen skötts av LSJH:s personal i textilhallen i Kärsämäki i Åbo. I år förväntar man få in cirka 300 ton avlagda textilier för behandling.

Cirkulär ekonomi sysselsätter i framtiden

Enligt en uppskattning från Sitra kommer övergången till en cirkulär ekonomi att skapa tiotusentals nya arbetsplatser i Finland. Utvecklingen av t.ex. textilåtervinning ger upphov till flera olika nya affärsverksamheter.

Genom sortering av avlagda textilier erbjuds ett allmännyttigt lågtröskelarbete som senare kan leda till andra uppgifter inom cirkulär ekonomi.

– Sortering av textilier erbjuder en verklig möjlighet till sysselsättning. När insamlingen av avlagda textilier blir riksomfattande och textilåtervinningen utvecklas kommer det att medföra fasta arbetsplatser i branschen, berättar LSJH:s processutvecklingsingenjör Jaakko Zitting.

Sortering erbjuder intressanta arbetsuppgifter   

Valmennuspistes och VARTTI ry:s mål är att få in långtidsarbetslösa i utbildningstjänster och ut på den öppna arbetsmarknaden.

Verksamhetsledare Johannes Joutsenlahti berättar att man på VARTTI ry värdesätter uppgifter knutna till behandling av återvinningsbara textilier mycket högt.

– Vi vill profilera oss som ett allmännyttigt samfund även genom arbetets innehåll. För våra kunder erbjuder sortering av textilier och tillverkning av återvinningsprodukter intressanta arbetsuppgifter. Verksamheten ger bättre resultat om den som utför arbetet upplever det som meningsfullt. Och det är precis vad textilåtervinning är, säger Joutsenlahti med ett leende.

Gamla kläder går till nyttoanvändning 

Textil är ett material som lätt går sönder. Återanvändnings- och återvinningsmöjligheterna minskar snabbt om orenheterna inte sorteras bort från textilierna efter insamlingen.

Vid försorteringen av textilier sorteras fuktiga textilier och annat avfall som inte hör till insamlingen bort från användningsbara textilier. Samtidigt plockar man ut kläder och tyger som fortfarande kan användas som de är så att de kan användas på nytt.

Avlagda textilier som kan återanvändas kan utnyttjas t.ex. i sysselsättningstjänsternas verkstadsverksamhet. Sy- och tapetserarverkstäder erbjuder alltjämt arbetsprövningsplatser för ett tiotal människor.

Resten av de avlagda textilierna kan återvinnas som material.

– I Åboregionen förbereder vi oss på att starta en pilotanläggning där de avlagda textilierna öppnas mekaniskt till återvinningsfiber för användning inom industrin, förklarar Jaakko Zitting.

Hushållens avlagda textilier tas emot bland annat i LSJH:s hall och butik för avlagda textilier (insamlingkärlet som ligger utanför hallen) och vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Mottagningsplatserna och sorteringsanvisningar hittas på adressen www.lsjh.fi/avlagda-textilier-till-insamling/.

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunens fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 420 000 invånare. Antalet fritidsbostäder är cirka 36 000. Bolagets mål är att belasta morgondagen mindre!

Valmennuspiste tränar och rehabiliterar människor så att de kan återgå till arbetslivet och erbjuder dem arbetsplatser inom bl.a. textil-, metall-, trä-, underhålls- och återvinningsbranschen.Valmennuspiste är en del av Työpiste, dvs. Åbo stads servicecentral för sysselsättning.

Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki VARTTI ry är en av Pemar stad grundad samhällsnyttig förening som har som mål att minska landskapets långtidsarbetslöshet och förebygga problem som orsakas av arbetslöshet. Förutom i Pemar är föreningen även verksam i S:t Karins där Toimintakeskus Vartti, som inledde sin verksamhet i början av 2020, erbjuder tjänster i första hand till arbetslösa i S:t Karins i behov av hjälp.