Sorteringsaktiviteten ökar men sorteringen av bioavfall kräver mera uppmuntran

Invånarna på LSJH:s område sorterar allt flitigare. Sorteringen av bioavfall har dock inte ökat i önskad takt även om det anses vara en betydande miljögärning att sortera bioavfall. Detta framkommer av Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) uppföljningsstudie som genomfördes i form av invånarintervjuer i maj–juni. Enligt undersökningen känner allt fler invånare i Sydvästra Finland till sitt kommunala avfallshanteringsbolag LSJH samt dess tjänster. Invånarna upplever dessutom att de får tillräckligt med information om fastighetens avfallsinsamling och sortering.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) är allt mer bekant bland invånarna i ägarkommunerna. Ännu år 2017 var LSJH ett relativt nytt namn för invånarna, men nu känner majoriteten av invånarna till namnet på sitt kommunala avfallshanteringsbolag. Allt fler känner även LSJH:s verksamhet bättre än tidigare och man har blivit allt nöjdare med avfallshanteringstjänsterna. Ett speciellt bra vitsord får betjäningen på sorteringsstationerna av dem som svarade på enkäten. 84 % av dem som svarade på enkäten var av den åsikten att avfallshanteringen är en grundservice som bör planeras och ordnas som en helhet.

Sorteringsviljan ökar och miljövärdena blir starkare

År efter år meddelar invånarna att det är viktigt att tömningen av det egna avfallskärlet fungerar bra. I jämförelse med den undersökning som gjordes för ett par år sedan, svarade allt fler att återvinning och miljöfrågor hör till de viktigaste frågorna inom avfallshanteringen.
– Invånarna är intresserade av information om avfallshantering och hållbar konsumtion och berättade att de får denna information via LSJH:s kommunikationskanaler, bland annat från invånartidningen För morgondagen. Mera information önskades särskilt om det farliga avfallet och dess mottagningsplatser berättar Miia Jylhä, LSJH:s forsknings- och utvecklingsansvariga som ansvarat för genomförandet av utredningen.

Sorteringsviljan har generellt sett klart ökat och speciellt ivrigt sorteras plastförpackningar och avlagda textilier. Många av dem som svarade på enkäten önskade fler insamlingsplatser för dem. De som svarade på enkäten uppskattade att de genomgående sorterar olika avfallsfraktioner flitigare nu än då den föregående utredningen gjordes. Utifrån svaren är de unga och äldre i genomsnitt flitigare på att sortera. Sorteringsaktiviteten är lägre i den arbetsföra åldersgruppen.

Även om invånarna generellt sett är nöjda med avfallshanteringens tjänster, fick Rinki-ekopunkterna och återvinningspunkterna ett sämre vitsord. Invånarna är delvis missnöjda med hur tillgängliga och städiga punkterna är.

Sorteringen av bioavfall är en klimatgärning

Trots att bioavfall samlats in i omfattande grad redan många år i Sydvästra Finlands område, ligger sorteringsaktiviteten för bioavfall långt efter de andra avfallsfraktionerna. Till och med plastförpackningar sorteras ivrigare trots att insamlingen av dem inletts senare. Samtidigt som 87 % av dem som svarade meddelar att de alltid sorterar glasförpackningar och 86 % säger att de sorterar papper, sorterar endast 53 % sitt bioavfall.

Med tanke på miljöpåverkan och klimatet skulle det vara viktigt att sortera bioavfall.
– När sorterat bioavfall behandlas vid en biogasanläggning möjliggörs återvinning av näringsämnen och det ger även en bättre verkningsgrad när det gäller energiproduktion jämfört med att bioavfallet behandlas som en del av det brännbara avfallet, konstaterar Jylhä.

Resultaten utnyttjas i utvecklingen av LSJH:s verksamhet                 

LSJH lät utföra en enkät till sina ägarkommuners invånare i maj–juni 2019. Med hjälp av enkäten karterades hur bra invånarna får information om avfallshanteringen, hur nöjda de är med den kommunala avfallshanteringen och tjänsterna samt hurdana sorteringsvanor de har. Enkäten är en uppföljningsstudie som senast gjordes år 2017.

Utredningen genomfördes som en internetpanel med kompletterande telefonintervjuer. Utredningen baserar sig på 1 323 svar. Alla verksamhetsområdes kommuner samt olika åldersgrupper och boendeformer fanns representerade bland dem som svarade. InnoLink Oy genomförde utredningen. Resultaten från uppföljningsstudien används för att utveckla LSJH:s tjänster. Inkommande verksamhetsår satsar man speciellt på att sporra sorteringen av bioavfall.