Sydvästra Finland har ett omfattande nätverk av eko- och återvinningspunkter även i fortsättningen

Konsumenterna i kommunerna i Åbo- och Saloregionen har från början av juli tillgång till totalt 162 Rinki-ekopunkter. Förutom Rinkis punkter bibehålls 142 återvinningspunkter som LSJH upprätthåller. De sista 36 tillfälliga punkterna, som betjänat under byggskedet, avlägsnas från regionens kommuner före utgången av juni.

Till följd av en ändring i avfallslagen och förpackningsförordningen i början av fjolåret överfördes skyldigheten att samla in förpackningar från kommunen och kommunalt ägda avfallsservicebolag till förpackningsproducenterna, som representeras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Rinki har byggt upp sitt ekopunktsnätverk i regionen sedan början av år 2016. Vid Rinkis punkter samlas det in glas- och kartongförpackningar samt metall och vid en del punkter även plastförpackningar. Vid vissa ekopunkter kan det finnas en kompletterande insamlåing av papper eller textiler.

Från och med början av juli finns det sammanlagt 162 Rinki-ekopunkter på Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) verksamhetsområde. Rinki har under byggnadsskedet hyrt återvinningspunkter av LSJH för att komplettera det egna nätverket. De sammanlagt 36 hyrda punkterna som finns i Aura, S:t Karins, Masku, Nådendal, Pemar, Pargas, Reso, Salo samt Åbo tas slutligen ur bruk före utgången av juni.

I Pargas har de tillfälliga punkterna redan avlägsnats. Som bäst pågår arbetet i S:t Karins, varifrån det fortsätter till Åbo och Reso. Vid de punkter som tas ur bruk har det funnits skyltning om att punkten försvinner, så att invånarna fått ta del av informationen. Vid varje punkt finns det också information om var närmaste eko- eller återvinningspunkt framöver ligger.

LSJH:s återvinningspunktsnätverk upprätthålls med grundavgiften

Avfallshanteringsanläggningarna kan enligt förordningen komplettera RINKI Ab:s insamling med egna återvinningspunkter. Sydvästra Finlands Avfallsservice kompletterar på avfallshanteringsnämndens beslut Rinkis nätverk med egna, redan existerande återvinningspunkter, särskilt i skärgården och på övriga glesbygdsområden. Från och med början av juli har LSJH sammanlagt 142 återvinningspunkter på verksamhetsområdet. De upprätthålls delvis med avfallshanteringens grundavgift, som togs i bruk på hela verksamhetsområdet i år. Vid LSJH:s punkter tas glasförpackningar, metall och papper emot.

Rinkis nätverk är landsomfattande

Förpackningsavfall från privathushåll tas numera emot vid över 1 850 Rinki-ekopunkter som är fördelade över hela landet enligt invånartätheten. Majoriteten av punkterna finns i anslutning till affärer eller affärscentrum. Nätverket av Rinki-ekopunkter utvecklas fortfarande.

Områdets samtliga Rinki-ekopunkter och LSJH:s återvinningspunkter hittar du på adressen www.kierratys.info. Mer information om sortering av förpackningsavfall finns på adresserna www.rinkiin.fi och www.lsjh.fi.