Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd uppdaterar sin avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2021

Pressmeddelande 3.11.2020
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd ska behandla 2021 års avfallstaxa vid sitt möte den 19.11.2020. I utkastet till taxan föreslås att behandlingsavgiften för brännbart avfall inte ändras i början av året men behandlingsavgiften för bioavfall sänks rejält.

Förslaget på bioavfallets behandlingsavgift är 51 euro/ton. För närvarande är avgiften 80 euro/ton.  För avfallstransporten som kommunen ordnar innebär detta att tömningsavgiften för bioavfallskärl på 140 l sjunker med 1,26 euro och tömningsavgiften för kärl på 240 l sjunker med 2,35 euro. Djupinsamlingskärl vägs vid tömning och behandlingsavgiften bestäms varje gång utifrån vikten.

Avgiften för mottagning och hantering av brännbart avfall är för närvarande 160 euro/ton. Vi förbereder oss att justera avgiften under det kommande året eftersom ekokraftverket som byggs i Korvenmäki i Salo förväntas sänka behandlingskostnaderna av brännbart avfall under 2021. Tidigare har man varit tvungen att transportera avfallet till andra inhemska och utländska kraftverk eftersom det inte har funnits någon lokal behandlingslösning.

I avfallstransporten som ordnas av kommunen föreslår man små justeringar i transportavgifterna utifrån de förändringar som skett i transportentreprenaderna.

Behandlingsavgifterna för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar justeras enligt den förändrade kostnadsnivån. Dessutom har man på initiativ av Salo stad och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab berett en ny avgiftsklass för avloppsvatten från slutna tankar till behandlingsavgifterna för slam inom Sydvästra Finlands område. Detta syftar på slam från slutna tankar dit man leder all avloppsvatten från fastigheten eller endast dess tvättvatten. Ofta leder man all avloppsvatten till en sluten tank på områden som är mest sårbara med tanke på vattenskyddet. Mottagningsavgifterna för slam föreslås träda i kraft 1.3.2021.

Det är möjligt att allmänt påverka de föreslagna förändringarna av taxorna 3–17.11.2020. Under denna tid kan man lämna in skriftliga åsikter eller kommentarer om taxan till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.