Sydvästra Finlands Avfallsservice inleder sin verksamhet i början av september

Kommunerna undertecknade delägaravtalet för ett gemensamt avfallshanteringsbolag

Invånarna i Åbo och Salo kommun får från och med början av september avfallshanteringstjänster från ett gemensamt bolag. Åbonejdens Avfallsservice och Rouskis fusionerades till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Fusionen ökar kostnadseffektiviteten och möjligheterna att utveckla tjänsterna. Invånarna får samma avfallshanteringstjänster som förut. Tjänsterna och avfallsavgifterna kommer i fortsättningen att bli gemensamma för hela området. Hjälp med avfallsfrågor erbjuds från och med början av september via ett gemensamt servicenummer och en förnyad webbsida.

Åbonejdens Avfallsservice Ab (TSJ) och Rouskis Oy, som verkar i Salo-regionen, fusioneras i slutet av augusti till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Bolagens 17 ägarkommuner undertecknade bolagets delägaravtal idag den 21.8.2015. Genom ett gemensamt bolag tryggar kommunerna en kostnadseffektiv och miljömässigt ansvarsfull utveckling av avfallshanteringstjänsterna för invånarna. Sydvästra Finlands Avfallsservice har omkring 412 500 invånare i sitt verksamhetsområde.

Sydvästra Finlands Avfallsservices ägarkommuner är Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo. De största ägarna är Åbo stad med 23 % och Salo stad med 20,21 % av bolaget. Kommunerna finansierar inte bolagets verksamhet. Liksom dagens bolag finansieras verksamheten huvudsakligen genom avfallshanterings- och serviceavgifter. Bolagets huvudverksamhetsplatser är i Oriketo i Åbo och i Korvenmäki i Salo.

Sydvästra Finlands Avfallsservice fortsätter TSJ:s och Rouskis verksamhet från och med början av september. Bolagets namn och utseende förändras, men avfallshanteringstjänsterna blir kvar på samma platser och fortsätter i inledningsskedet huvudsakligen som förut. Tjänsterna utvecklas och samordnas med gemensamma krafter på hela det nya verksamhetsområdet. I början av september får kunderna ett gemensamt servicenummer, och webbsidan kommer att erbjuda ännu bättre hjälp med sortering och anordnade av avfallshantering. De gamla kontaktuppgifterna fungerar fortfarande under övergångsperioden.

Fusionen mellan TSJ och Rouskis var en fortsättning på förtätandet av kommunernas avfallshanteringssamarbete. Kommunerna bildade bolag för att i samarbete med närliggande kommuner sköta de avfallshanteringsuppgifter som de ansvarar för. TSJ och Rouskis har skött mottagningen, nyttoanvändningen och anordnandet av hantering av kommuninvånarnas avfall samt rådgivning kring det i ett tjugotal år. Avfallshanteringen har utvecklats snabbt och allt större hänsyn tas till miljön. Avfallet har blivit resurser och kundernas förväntningar på servicen har ökat. Verksamhetens kostnader har dock också ökat. Ett bredare samarbete behövdes för att dämpa behovet av att öka kundernas avgifter. Kommunerna slog samman bolagens resurser, och personalen utvecklar nu tillsammans bolagets funktioner och tjänster för det bredare området. Utvecklingen av kretsloppssamhället rör oss alla. Ett resurseffektivt och kvalitativt utnyttjande av samhällsavfallet främjas både genom Sydvästra Finlands Avfallsservices egen verksamhet och genom att hjälpa invånarna och offentliga tjänster att agera hållbart.
– Vi belastar morgondagen mindre.