Taxa för hantering av slam från slamavskiljare och slutna tankar tas i bruk i mars

I Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) ägarkommuner tas en av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutad ny taxa för mottagning och behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar i bruk den 1 mars. Taxan kommer att omfatta de bostadsfastigheter som inte har anslutit sig till kommunens avloppsnät, men där det uppstår avloppsvattenslam. Taxan gäller inte transporter, vilket innebär att varje fastighetsinnehavare även i fortsättningen beställer tömning av slambehållaren på samma sätt som tidigare. 

Den 1 mars 2020 träder en taxa för mottagning och behandling av slam från bostadsfastigheter som inte anslutit sig till avloppsnätet i kraft i LSJH:s ägarkommuner Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo. I fortsättningen kommer alla fastigheter att betala lika mycket för hantering av slam oavsett från vilken kommun slammet transporteras för behandling.

– Övergången till en jämn taxa är i sig inget nytt eller främmande, då hanteringsavgifterna för övriga avfallsslag som kommunerna ansvarar för har varit samma för invånarna sedan länge, säger LSJH:s servicedirektör Jaana Turpeinen.

Ansvaret för att ordna slamhantering övergår till LSJH 

I och med taxan övergår ansvaret för att ordna mottagning och behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar till LSJH. Intäkterna som den jämna taxan ger används för att täcka kostnaderna för mottagning och behandling av slam inom hela verksamhetsområdet som helhet.

– LSJH köper tjänsten för hantering av slam, som uppstår vid boende, av slammottagningsplatser i området till det pris som fastställts av varje plats. För slammet som transportföretagen transporterar till behandlingsplatserna fakturerar LSJH företagen en avgift enligt den jämna taxan, förklarar Turpeinen.

Mottagning av slam enligt jämn taxa påbörjas vid mottagningsställena som opereras av Vattentjänstverket vid Pargas stad, Vattentjänstverket vid Pöytyä kommun, Kimitoöns vatten och Gasum Oy. Mottagning enligt taxan börjar även vid mottagningsplatsen som Salon Vesi ansvarar för, men hur mottagningen kommer att fortsätta har inte fastställts slutgiltigt. Salos stadsstyrelse behandlar ärendet under sitt möte måndag 2.3.2020.

Områdets slamhantering utvecklas 

LSJH:s verksamhetsområde är geografiskt brett och mottagningsplatserna för slam från slamavskiljare och slutna tankar är för närvarande få. Flera reningsverk saknar dessutom kapacitet att ta emot allt slam som uppstår i området.

Överföringen av mottagningen och behandlingen av slam till LSJH:s ansvar skapar möjligheter att öka slammottagningsnätverket och utveckla nya sätt att utnyttja slammet.

– När LSJH ansvarar för mottagningen av slam ansvarar de även för att utveckla mottagningen. Vårt mål i framtiden är att minska miljöbelastningen genom att förkorta slammets transportsträckor och effektivisera dess cirkulära ekonomi, berättar Turpeinen.