Att upprätta ett transportdokument

Enligt avfallslagen ska innehavaren eller föraren innan avfallstransporten inleds upprätta ett transportdokument för följande avfall:

  • Farligt avfall
  • Slam från slamavskiljare och slutna tankar
  • Slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar
  • Förorenad mark
  • Övriga bygg- och rivningsavfall (bl.a. träavfall, blandat bygg- och rivningsavfall)

Transportdokumentet gäller yrkesmässig transport av avfall. Om avfallet hämtas från ett hushåll ansvarar föraren för att upprätta ett transportdokument, överlämna det till mottagaren och förvara det.

Elektroniskt transportdokument och SIIRTO-registret 

Enligt avfallslagen ska transportdokumentet upprättas huvudsakligen elektroniskt från och med 1.1.2022. Om det saknas förutsättningar för att göra ett elektroniskt transportdokument kan man upprätta det på papper.

Uppgifterna på transportdokumentet ska från och med 1.9.2022 skickas till Finlands miljöcentrals SIIRTO-register, antingen automatiskt i maskinläsbar form eller för hand genom SIIRTO-registrets gränssnitt (www.siirtorekisteri.fi).

Vid transporter som ordnas av LSJH ansvarar LSJH för att överföra transportdokumenten till SIIRTO-registret och instruerar entreprenörerna i hur de upprättar elektroniska transportdokument i körstyrningssystemet TCS eller i MaterialPort.

Mer information om elektroniska transportdokument och SIIRTO-registret:

Elektroniskt transportdokument vid transport av avfall som tas emot vid LSJH:s avfallscentraler 

Elektroniska transportdokument för avfall som tas emot vid LSJH:s avfallscentraler kan upprättas avgiftsfritt i MaterialPort.

I MaterialPort kan man från och med 1.9.2022 automatiskt överföra elektroniska transportdokument till det elektroniska transportdokumentsregister som förs av Finlands Miljöcentral. Avtala om överföring av transportdokument med miljöplanerare Kaisa Pesonen (kaisa.pesonen@lsjh.fi)

Vid transporter som ordnas av LSJH ansvarar LSJH för att överföra transportdokumenten till SIIRTO-registret och instruerar entreprenörerna i hur de upprättar elektroniska transportdokument i körstyrningssystemet TCS eller i MaterialPort.

Transportdokument från andra elektroniska transportdokumentprogram kan skickas till avfallscentralens mottagning via e-post:

Elektroniskt transportdokument vid transport av slam från boende 

Vid transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar från boende inom LSJH:s verksamhetsområde ansvarar antingen transportören eller LSJH för transportdokumenten.

Inom områden där fastighetsinnehavaren ordnar avfallstransporten ansvarar slamföraren för att upprätta det elektroniska transportdokumentet, överlämna det till mottagaren, förvara det och överföra uppgifterna till SIIRTO-registret. Uppgifterna som föraren lämnar till mottagningsplatsen ska även i fortsättningen innehålla information om slammets kvalitet och mängd samt information om huruvida det är fråga om slam som tillhör kommunens ansvar eller slam från företagsverksamhet. Transportföretagen har alltjämt tillgång till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds transportdokumentsystem, men därifrån överförs inte transportdokumentens uppgifter till SIIRTO-registret.

Inom områden där kommunen ordnar avfallstransporten ansvarar LSJH för att upprätta det elektroniska transportdokumentet, överlämna det till mottagaren, förvara det och överlämna uppgifterna till SIIRTO-registret för entreprenörernas räkning. LSJH:s entreprenörer använder körstyrningssystemet TCS vid transporter. För mer information, kontakta ajonohjaus@lsjh.fi

Transportdokument på papper 

Transportdokumentet kan upprättas på papper om det inte finns förutsättningar för att upprätta ett elektroniskt dokument. Då ska avfallsinnehavaren eller föraren skicka in uppgifterna på pappersdokumentet för hand genom Finlands Miljöcentrals SIIRTO-register (www.siirtorekisteri.fi) inom tre månader efter att avfallstransporten avslutades. LSJH ansvarar inte för att skicka in uppgifter på transportdokument i pappersform till SIIRTO-registret.