Avfallsmottagningens blanketter

Transportdokument för avfall

Vid transport och överlämning av följande avfall till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s mottagning, bör avfallspartierna ha ett transportdokument i enlighet med avfallslagen:

  • farligt avfall, asbest
  • specialavfall
  • slam, inkl. slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar
  • förorenade jordmassor
  • allt avfall från bygg- och rivningsverksamhet, inkl. jord, tegel, betong och träavfall

Transportdokument krävs inte för samhällsavfall och inte heller för små avfallspartier som levereras till sorteringsstationerna. Transportdokumentet för avfallet levereras till avfallscentralen senast i samband med avfallslasset.

Blankett för grunddefinition av avfallets deponerbarhet

Med denna blankett ger avfallets producent/innehavare information om uppkomstprocesserna, egenskaperna och deponerbarheten av det avfall som levereas till avfallscentraler. Utredningen av deponerbarhet gäller alla avfall förutom samhällsavfall och avfall som kan liknas vid det samt oförorenade jord-, sten- eller muddringsmassor.