Gör en anmälan om utnyttjande av avloppsslam inom jordbruk

Med denna blankett kan du meddela avfallshanteringsnämnden om varje gång avloppsslam behandlas egenhändigt. Kom ihåg att göra anmälan innan du påbörjar behandlingen, helst två veckor i förväg.

Slam som uppstår av eget boende får spridas på åkrar som hygienbehandlat och i gödslingssyfte. Slammet ska alltid kalkstabiliseras eller behandlas på annat av Livsmedelsverket (f.d. Evira) och miljöskydds-myndigheten godkänt sätt. Vid behandling av slammet och spridning på åkrar ska gällande lagstiftning alltid följas. Avfallsinnehavaren får, utöver eget slam, behandla slam från högst 10 närliggande fastigheter i enlighet med ovan nämnda krav.

Avfallshanteringsföreskrifter för småskaligt utnyttjande av avloppsvattenslam inom lantbruk och anvisningar för ifyllnad av anmälan:

Blanketten kan även skrivas ut och fyllas i pappersformat:

De punkter som märkts med en stjärna (*) är obligatoriska.

De personuppgifter som samlas in på denna blankett används för att sköta de uppgifter som i enlighet med avfallslagen givits åt den kommunala avfallshanteringsmyndigheten.