Kontaktuppgifter

Kundtjänst 0200 47470

Vår kundtjänst betjänar mån-fre kl. 9-15 (lna/msa).
Vi betjänar dig på svenska, finska och engelska. Samtalsavgifter

Kontakta vår kundtjänst då du har frågor

  • gällande avfallsservicen vid den fasta bostaden eller fritidsbostaden
  • gällande insamlingen av slam
  • om grundavgiften eller en räkning du fått av oss
  • om återvinningspunkterna
  • om sorteringen av avfall eller våra mottagningsplatser
  • gällande rådgivningstillfällen

Du når oss även per e-post kundtjanst@lsjh.fi, i ärenden som gäller slam slam@lsjh.fi.

I frågor gällade husbolagets avfallservice kontakta husbolag@lsjh.fi, i frågor gällande avfallsservicen för kommunens fastigheter kontakta jupa@lsjh.fi.

Våra personliga e-postadresser är
 i formen fornamn.efternamn@lsjh.fi.

Vi spelar in alla samtalen till kundtjänsten i kvalitetsgransknings- och utvecklingssyfte. Inspelningarna får hanteras enbart av personer berättigade till detta.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Lastgatan 17
20380 Åbo

FO-nummer: 1868393-8

Kontor

Åbokontoret
Lastgatan 17
20380 Åbo

Salokontoret
Helsingintie 541
24100 Salo

Våra kontor är öppna vardagar kl. 9-15. Under vardagshelger samt midsommar- och julafton är kontoren stängda.

Kommunikation

Riku Näsänen

kommunikationschefpuh. 020 728 2015

Sanne-Mari Laaksonen

kommunikationsexperttfn 020 728 2172Mediakontakt och publicering

Linda Lönnqvist

kommunikationsplaneraretfn 020 728 2107Webbsidor och kundkommunikation

Janita Jalonen

kommunikationsexperttfn 040 867 0158Grafisk design och annonser

Jenny Mäkinen

kommunikationsplaneraretfn 020 728 2088sociala medier och webbsidor

Miljörådgivning

Katariina Humalamäki

servicecheftfn 02 727 6825Miljöfostran och avfallsrådgivning

Solja Nurmi

miljörådgivaretfn 040 6371478Rådgivningstillfällen på finska

Nora Wilmi

miljörådgivaretfn 02 727 6807

Avfallsservicetjänster för fastigheter

Sanna Rajala

servicecheftfn 02 727 6820Avfallstransporter och områdestjänster samt register och fakturering

Toni Tikkanen

kundtjänstcheftfn 020 728 2116Fastighetens avfallsservice och kundtjänst

Katja Salmi

specialexperttfn 02 727 6826Anskaffning

Eva Sjöman

områdesserviceplaneraretfn 02 728 2003Områdesinsamling och återvinningspunkter

Greta von Wendt

servicecheftfn 020 728 2067Slamtjänster

Avfallsservicetjänster för husbolagens och kommunens fastigheter

Markus Saarinen

serviceexperttfn 020 728 2159Kartering av avfallsservicetjänster samt avfallsservicekontrakt för offentliga aktörer

Mikaela Sundqvist

miljöexperttfn 020 728 2119

Jaakko Salminen

servicecheftfn 20 728 2077Tjänster för husbolag och kommunala fastigheter

Forskning och utveckling

Miia Jylhä

forsknings- och utvecklingscheftfn 020 728 2114Forskning och utveckling, verksamhetens mätare och verkningsgrad

Ilari Mononen

projektadministrationspecialisttfn 040 680 4348

Avlagda textilier

Aki Honkanen

projektcheftfn 040 513 3340

Oskari Pokela

insamlings- och logistikplaneraretfn 040 726 0861

Miira Ojanen

försäljnings- och marknadsföringsexperttfn 040 579 5312Avlagda textilier

Anna Garton

kundansvarigtfn 040 186 6215Avlagda textilier

Avfallsmottagning och -hantering

Petri Lehtinen

servicecheftfn 020 728 2163Avfallsmottagningstjänster

Marko Kokkonen

materialcheftfn 020 728 2180Avfallshanteringstjänster

Jarkko Nieminen

servicecheftfn 020 728 2063Områdestjänster och farligt avfall

Kaisa Pesonen

miljöplaneraretfn 020 728 2165Avfallsmottagningens kundrelationer och informationssystem

Ekonomi och administration

Ulla Jokinen

ekonomisekreteraretfn 020 728 2185Indrivnings- och utmätningsärenden

Ledningsgruppen

Jukka Heikkilä

verkställande direktör (VD)

Jaana Turpeinen

vice verkställande direktörtfn 02 727 6811

Cati Huhta

servicedirektörtfn 020 728 2117Avfallsservicetjänster för fastigheter och miljörådgivning

Jyri Metsänranta

produktionsdirektörtfn 02 727 6850Utnyttjande av avfall

Elina Syväjärvi

ekonomi- och förvaltningsdirektörtfn 02 727 6828Ekonomi- och personalärenden, övriga administrativa ärenden

Teemu Jutila

utvecklingsdirektörtfn 020 728 2102Bygg, forskning och utveckling, miljö- och kvalitetsledning