Undersökning av avfallens sammansättning berättar: mycket bioavfall i soppåsarna

Pressmeddelande 17.6.2020
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Naturresursinstitutet LUKE

Det ökade antalet återvinningskärl på gårdarna syns inte märkbart i det brännbara avfallets sammansättning, men har minskat den totala mängden brännbart avfall. Baserat på vikten utgör bioavfall en dryg tredjedel av innehållet i hemmens soppåsar och innehåller också en rejäl bit matsvinn som förbrukar naturresurser. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) undersökte sammansättningen av brännbart avfall i form av en sorteringsundersökning vid Toppå avfallscentral i juni 2019. Samtidigt genomförde man en regional andel av Naturresursinstitutets (LUKE) undersökning av livsmedelsavfallets sammansättning i Helsingfors- och Åboregionen. Nu har rapporterna från båda undersökningar publicerats.

Insamlingen och sorteringen av speciellt bioavfall och plastförpackningar har ökat de senaste åren, men de utgör alltjämt de största andelarna av innehållet i hemmens blandade soppåsar. Undersökningen visar att sorteringen behöver förbättras ytterligare, då det brännbara avfallet tycktes innehålla mycket avfall som hade lämpat sig för separat insamling av nyttoavfall.
– Sorteringen bör förbättras speciellt vad gäller bioavfall. 64 kilo bioavfall per person och år läggs bland det brännbara avfallet i hemmen i regionen. Det är mångdubbelt mer än innehållet i bioavfallskärlen, förklarar Miia Jylhä, forsknings- och utvecklingsansvarig vid LSJH.

Den separata insamlingen av plastförpackningar som startade för två år sedan har bidragit till att plastförpackningarnas relativa andel av det brännbara avfallet har minskat något sedan sammansättningsundersökningen som gjordes 2016. Samtidigt har andelen övrig plast ökat från 2,8 procent till 4,4 procent. En liknande ökning vad gäller övrig plast har också skett enligt en undersökning av blandavfallets sammansättning som gjordes i Helsingforsregionen 2018 (HRM: Blandavfallets sammansättning 2018). I hushållens avfall minskar mängden papper och mängden kartongförpackningar ökar då konsumtionens tyngdpunkter övergår mer till t.ex. elektronisk informationsöverföring och ökad näthandel.

Invånarnas sortering viktig för miljön

Undersökningen ger också bakgrundsinformation för Lounavoimas ekokraftverk i Korvenmäki i Salo som när det startar vid nästa årsskifte börjar behandla brännbart avfall från regionens hushåll. Enligt denna undersökning var endast knappt 6 procent av avfallet icke brännbara material, vilket är cirka tre procentenheter mindre än det nationella genomsnittet (KIVO 2019). Den lilla mängden icke brännbara material skadar inte avfallskraftverkets verksamhet. För miljön är det viktigt att invånarna sorterar farligt avfall åtskilt från övrigt avfall. Enligt undersökningen innehöll det brännbara avfallet en liten mängd, cirka 0,4 procent, farliga avfall och el- och elektronikapparater.

Enligt Naturresursinstitutets projekt Uppföljning av matsvinn inklusive färdplan, som utreder livsmedelsavfallets sammansättning, uppstod totalt 56 kilo livsmedelsavfall per invånare i Åboregionen, och totalt 23 kilo matsvinn, dvs. livsmedel som är avsedda att ätas, per invånare och år hamnade bland brännbart avfall och separat insamlat bioavfall.

– EU och Finland har som mål att minska mängden matsvinn som slösar på naturresurserna och belastar miljön. Därför är det viktigt att öka förståelsen för vad livsmedelsavfall består av och hur mycket matsvinn som uppstår. I och med EU:s avfallsförordning kommer man på nationell nivå att rapportera om livsmedelsavfallet i hela matkedjan, även i hushållen, berättar Kirsi Silvennoinen, forskare vid LUKE.

– Vi gör gärna sorteringsundersökningarna i samarbete med kommunernas avfallsverk. Genom att slå ihop våra krafter får vi en bra bild av mängden livsmedelsavfall från hushållen och sparar samtidigt resurser, tillägger hon.

Naturresursinstitutets rapport om livsmedelsavfallets sammansättning finns att läsa på http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-975-0. LSJH undersöker regelbundet sammansättningen av brännbart avfall ungefär vartannat år. LSJH:s undersökning om sammansättning finns att läsa på bolagets hemsida på adressen www.lsjh.fi/tutkimukset-ja-opinnaytetyot (endast på finska).