Utdelning av bioavfallspåsar till husbolagen som är med i försök påbörjas

Invånarna i husbolagen som är med i försöket får gratis bioavfallspåsar med tillhörande påsställningar i samband med vår kampanj för ökad sortering av bioavfall. Målsättningen är att göra bioavfallssortering så enkelt som möjligt för invånarna, och därmed motivera dem till att sortera sitt bioavfall än flitigare. Kampanjen ordnas som ett försök som omfattar 235 husbolag på orter där kommunen ordnar avfallstransporterna. Resultaten av försöket sammanställs under våren 2022.

Husbolag som är våra avfallstransportkunder och omfattar minst 10 bostäder har under våren kunnat anmäla sig med i försöket. Husbolagen befinner sig på Kimitoön, i Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso och Vahto i Rusko.

– I kampanjens kärna finns uppfattningen om att då sorteringen av bioavfall görs så enkel som möjlig för invånarna, så kommer även mängden bioavfall som samlas in att öka. Invånarenkäter påvisar att bioavfall är den avfallssort som orsakar mest huvudbry och anses vara besvärlig att sortera. Men med rätt redskap är det faktiskt busenkelt, berättar miljörådgivare Solja Nurmi från LSJH.

Kampanjens inverkan på bioavfallsmängderna och invånarnas sorteringsiver följs upp med mätningar och enkäter. Resultaten sammanfattas under våren 2022. På basen av dem uppvägs möjligheter att fortsätta med påsutdelningen och eventuellt utvidga den till andra kommuner i LSJH:s verksamhetsområde.

– Försöket omfattar områden där vi har upphandlat avfallstransport och -tömningar å invånarnas vägnar. Kampanjen har avgränsats så, för att mätningen av kampanjens inverkan ska ske så smidigt som möjligt. Att mäta mängden och kvalitén på bioavfallet underlättas betydligt av att avfallstransportörerna, som utför mätningarna, redan från tidigare samarbetar med oss, berättar Nurmi.

Husbolagen spelar en viktig roll i att sorteringsförsöket ska lyckas. Om invånarna är motiverade och vill vara med och utveckla sorteringen av bioavfall i sin egen näromgivning, så lönar det sig att engagera hela husbolaget för att uppnå bästa effekt.

Varför är det viktigt att sortera bioavfall?

Att sortera bioavfall är en riktig miljögärning. Av sorterat bioavfall tillverkas biogas och gödselämnen, så förutom energi kan även värdefulla näringsämnen upptas tillbaka i kretsloppet. Bioavfallet spelar även en stor roll i att höja den totala återvinningsgraden av avfall. I LSJH:s verksamhetsområde är andelen bioavfall i en vanlig påse brännbart avfall forfarande rentav en tredjedel.

Bakgrundsinformation

  • LSJH:s målsättning är att höja bioavfallets återvinningsnivå i enlighet med den riksomfattande avfallsplanen (60 % på riksomfattande nivå senast 2023, för tillfället fås cirka 40 % av bioavfallet till insamling). EU:s avfallsdirektiv ställer strikta krav på ökad återvinning. År 2035 borde redan 65 % av hushållsavfallet återvinnas som material. Återvinningsnivån av kommunalt avfall låg på 43 % i Finland år 2019. Att utnyttja avfall som energikälla räknas inte som återvinning.
  • Förutsättningarna för sortering och separat insamling av bioavfall kommer att förbättras i och med den nya avfallslagen (7/2021). Skyldighet att separat samla in bioavfall kommer inom de kommande åren att utvidgas till alla husbolag med 5 eller fler bostäder. I samhällen på över 10 000 invånare bör bioavfallet samlas in från samtliga fastigheter. Dessa förändringar räcker dock inte till för att uppnå återvinningskvota, utöver dem krävs åtgärder för att motivera invånarna att sortera. Enligt LSJH:s invånarenkät (2020) uppgav endast 50 % av dem som svarade att de alltid sorterar sitt bioavfall. Konsistensundersökningarna påvisar också att en påse brännbart avfall består till en tredjedel av sorterbart bioavfall även i de områden, där förutsättningarna för sortering av bioavfall är goda.
  • Utöver sin lokala bioavfallskampanj är LSJH även med i den riksomfattande bioavfallskampanjen “Älska en smula”, under vilken information om bioavfallssortering och dess fördelar delas ut.

Tilläggsuppgifter:

Solja Nurmi
Miljörådgivare
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Tfn 040 637 1478
solja.nurmi@lsjh.fi