Utlåtande om transportsystemet för slam från slamavskiljare och slutna tankar

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har gett Sydvästra Finlands avfallsservicenämnd ett utlåtande i ett ärende som berör transportsystemet för slam från slamavskiljare och slutna tankar.

I LSJH:s utlåtande konstateras, att man i ägarkommunerna inte kan uppnå de fastställda målsättningarna för slamtransporterna och utnyttjandet av slammet, om man inte gör strukturella förändringar i förverkligandet av tjänsterna.

LSJH anser även att avfallslagens villkor för avfallstransport som fastighetsägaren själv konkurrensutsätter inte heller uppfylls med nuvarande praxis.

Avfallsservicenämnden torde besluta om transportsystemet för slam under hösten.