Vid Toppå gör man en djupdykning i hemmens sopor

Sammansättningen på det brännbara avfallet och bioavfallet som kommer till Toppå avfallscentral från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) kommuner undersöks i en uppföljningsstudie som går av stapeln i juni. Beträffande det brännbara avfallet undersöks speciellt hur den nyligen inledda separata insamlingen av plastförpackningar samt den utökade bioavfallsinsamlingen påverkat avfallets sammansättning. I samarbete med Naturresursinstitutet utreds hur omfattande matsvinnet är. Detta görs genom att undersöka det separat insamlade bioavfallet och bioavfallet i det brännbara avfallet.

Vid LSJH:s Toppå avfallscentral inleddes måndagen den tredje maj en sorteringsundersökning i vilken man undersöker bioavfall och brännbart avfall. Målsättningen med uppföljningsstudien, som görs med två års mellanrum, är att samla information om samhällsavfallets sammansättning.

Genom att undersöka det brännbara avfallet utreds om de striktare kraven på separat insamling har påverkat avfallets sammansättning. Vidare kan man även genom att undersöka det brännbara avfallet uppskatta en hur stod del av det undersökta avfallet som kunde ha varit återvinningsbart material.

– Inledningen av separat insamling av plastförpackningar och de striktare kraven beträffande separat insamling av bioavfall torde redan kunna ses i det brännbara avfallets sammansättning, det vill säga i innehållet i hemmets sopkärl för blandavfall som inte kan återvinnas. Ett examensarbete om undersökningen med fokus på att utreda just detta är under arbete, berättar LSJH:s körplanerare Matti Kakko som ansvarar för det praktiska genomförandet av undersökningen.

Bioavfall berättar om matsvinn

På LSJH:s område undersöks för första gången även bioavfallets sammansättning. Undersökningen görs i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke). Luke undersöker matsvinnet genom att gå igenom både det bioavfall som finns i det brännbara avfallet och det bioavfall som insamlas separat från invånarna.

Avfallet som ska undersökas samlas in från hushåll på LSJH:s område från förutbestämda tömningsrutter. Prov insamlas från olika objekt så att det går att jämföra sammansättningen på husbolagens avfall i glesbygden och i tätorter. Avfallen undersöks på Toppå avfallscentrals område.

Med undersökningen strävar man till att samla information om den rådande sammansättningen på samhällsavfallet i sydvästra Finland och förändringar i sammansättningen på lång sikt. Informationen kan utnyttjas i avfallsrådgivningen och i utvecklingen av avfallshanteringsmetoderna.

– När man jämför materialet i den pågående undersökningen med resultatet från undersökningen som gjordes 2017, får man information om hur sorteringsvanorna förändras på området och vilka effekter de separata insamlingssystemen har på avfallets sammansättning. Områdets resultat jämförs även med nationella resultat från motsvarande undersökningar utförda av andra finländska avfallsverk. Vid meddelar senare om resultaten från undersökningen, konstaterar Kakko.